Whistleblowing | ZKL Group
Menu

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Koncern ZKL zřídil vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

Příslušná osoba: JUDr. Lenka Povolná, Personální odbor, pověřena za koncern ZKL
Telefon: tel.: +420 544 135 410, mobil: +420 722 975 656
E-mail: lenka.povolna@zkl.cz
Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.

Možnosti podání oznámení
V souladu se zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

1. Písemně
Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese https://www.nntb.cz/c/schranka. Oznámení lze sledovat na https://www.app.faceup.com/cs/check, přístupový kód za ZKL je „zkloznameni“. Dále vyberete sekci Zkontrolovat oznámení, kde poté zadáte Váš unikátní klíč získaný po odeslání oznámení.
 
2. Ústně
Prostřednictvím elektronického oznamovacího formuláře, kde můžete využít funkci „nahrát hlasovou zprávu“.

3. Osobně
Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Co je považováno za oznámení dle Zákona?
Pokud upozorníte na jednání, které:
  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).
Ochrana osobních údajů
Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Externí oznamovací kanál
Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vyloučení
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.