GDPR | ZKL Group
Menu

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ 

I.    OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů, poskytnutých návštěvníky webových stránek (portálu) www.zkl.cz, zejména registrovanými uživateli.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
 3. Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II.    IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ZKL, a.s.
IČO: 25568353
se sídlem Brno – Líšeň, Jedovnická 2346/8, PSČ 62800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3006
kontaktní e-mail: gdpr@zkl.cz
webové stránky: www.zkl.cz
(dále jen „správce osobních údajů" nebo „ZKL")
 

III.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

 1. Zpracovávány jsou údaje, které sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o Vás nevyhledáváme a nezpracováváme. Jedná se zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračních formulářů na www.zkl.cz.
 2. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.
 3. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu, jedná se o povinné údaje v rámci registračního formuláře.
 4. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů" anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
  1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
   1. FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK - uživatel portálu www.zkl.cz, který byl registrován v partnerské sekci za účelem nákupu zboží:
    Název firmy, jméno, příjmení, adresa sídla firmy, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefon, případně dodací adresa, byla-li zadána zákazníkem.
   2. FYZICKÁ OSOBA BEZ REGISTRACE
    V sekci kontakty a dodavatelé mohou návštěvníci webových stránek zadat své jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem odpovědi na konkrétní dotaz, nebo v případě, že se chtějí stát naším dodavatelem, a to bez smluvního vztahu ke správci osobních údajů.
  2. Správce osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů.

IV.    K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PO JAKOU DOBU A CO K TOMU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

 

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
  1. Abychom Vám mohli poskytovat v rámci našeho portálu www.zkl.cz informace o stavu Vašich objednávek a s tím vést související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:
   1. FYZICKÁ OSOBA REGISTROVANÁ V PARTNERSKÉ SEKCI
    jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa zákazníka, případně dodací adresa, byla-li zadána zákazníkem. V případě, že je zákazník podnikající fyzická osoba, pak zpracováváme navíc i IČO a DIČ zákazníka.
    Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je:
    • plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené při objednání našeho zboží pomocí partnerské sekce. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále pak po dobu 4 let od skončení smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, viz níže.
    • plnění smluvních povinností ve fázi předsmluvního vyjednávání. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány nejméně po dobu 6 měsíců od Vaší registrace nebo od posledního vzájemného kontaktu.
   2. FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ VYPLNILA KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
    jméno, příjmení, e-mailová adresa. Jedná se o pouhou registraci příslušným formulářem, na základě, níž správce osobních údajů kontaktuje poskytovatele za účelem odpovědi na jeho dotaz, případně dojednání spolupráce. Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností ve fázi předsmluvního vyjednávání. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání předsmluvních jednání. Pokud jsou tato neúspěšná a nedojde k uzavření smlouvy, pak jsou osobní údaje zpracovávány ještě po dobu 6 měsíců od posledního vzájemného kontaktu.
 2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
  1. Aby správce osobních údajů dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracovává údaje o přijatých platbách za zboží a služby a dále údaje obsažené v daňových dokladech fakturách, které vystavuje poskytovatelům.
  2. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které povinnost jejich zpracování ukládají.
 3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
  1. Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:
   1. ochrana a prokázání našich práv a právních nároků
    zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z uzavřené smlouvy, naší vzájemné komunikace, záznamy o platbách.
   2. přímý marketing pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich uživatelů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje do okamžiku oznámení zákazníka, že nemá o marketingová sdělení zájem. Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený.
   3. ověření spokojenosti zákazníků – zpětná vazba e-mailové adresy zákazníků, kteří provedli nákup zboží nebo služeb zpracováváme na základě oprávněného zájmu rovněž za účelem ověření spokojenosti zákazníků se zbožím či službou. Tímto způsobem se snažíme zlepšovat nabídku zboží a služeb od poskytovatelů.

V.    ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

 1. Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností jsou správci osobních údajů nápomocny další osoby. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů.

Jedná se o tyto kategorie zpracovatelů:

 • externí správce IT,
 • antispamový správce emailových adres,
 • dodavatel informačního systému,
 • advokát,
 • daňový poradce.
 1. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI.    ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce zavedl všechna vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala platné právní úpravě a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jsou to zejména opatření vylučující neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům, jejich změnu, zničení či ztrátu jakož i jiné zneužití zpracovávaných údajů.
 2. Správce prohlašuje, že mimo jiné přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, jako např. heslování, zdokonalení antivirových programů, šifrování aj.
 3. Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
   

VII.    INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 2. Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut")
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 4. Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VIII.    DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

 

 1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete správce osobních údajů kontaktovat na e-mailu: gdpr@zkl.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých se píše v článku VII. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, můžete být poté ještě kontaktováni a totožnost a požadavek může být přiměřeným způsobem ověřována.
 2. Tento dokument bude pravidelně aktualizován, aktuální verzi tohoto dokumentu naleznete vždy na https://zkl.cz/cz/gdpr .


IX.    COOKIES

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, ZKL, a.s., se sídlem Brno – Líšeň, Jedovnická 2346/8, PSČ 628 00, IČO: 25568353, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

 • zajištění fungování základních funkcí webu
 • uložení preferovaného jazyka
 • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail gdpr@zkl.cz .