Železnice | ZKL Group
Menu
Železnice Železnice

Železnice

Dopravu po železnici můžeme označit za nejbezpečnější a nejekonomičtější pozemní způsob přepravy osob i nákladu. Stejně jako v jiných odvětvích, také v železničním průmyslu klademe vysoký důraz na spolehlivost jednotlivých dílů. Držíme se současného trendu prodlužování servisních intervalů. Snižujeme tím zákazníkům náklady související s provozem kolejového vozidla.
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:
ZKL je tradičním českým výrobcem nápravových ložisek. Využíváme systém managementu kvality dle ISO/TS 22163:2017 a nápravová ložiska zde vyráběná jsou certifikovaná k provozu na železničních tratích Evropské unie. Zákazníkům nabízíme běžně používaná jednořadá válečková ložiska typu WJ/WJP, kuželíkové jednotky TBU, válečkové jednotky CRU a dvouřadá soudečková ložiska.

Zároveň se s předními evropskými výrobci vozů a jejich podsestav podílíme na vývojových projektech uložení nápravových ložisek. Naším společným cílem je zefektivnit provoz železničního vozidla a minimalizovat provozní náklady. Rovněž nabízíme ložiska do ostatních aplikací železničního průmyslu – ložiska pro trakční motory, tlapová ložiska, ložiska převodovek apod.
 

Nápravová ložiska a ložiskové jednotky

Nápravová ložiska představují jednu ze stěžejních komponent celého železničního vozidla. Naši zákazníci mají vysoké nároky na jejich spolehlivost. Ložiska zkrátka musí vydržet statisíce kilometrů bez projevu známky poškození. Z tohoto důvodu existuje řada mezinárodních a evropských norem, jež upravují podmínky výroby a kontroly jakosti železničních ložisek – například UIC 515, EN 12080 a další. Při provozu železničních vozidel na evropských tratích je nutné splňovat podmínky interoperability dané evropskou komisí. Ta zaručuje, že jednotlivá základní provedení nápravových ložisek jednoho výrobce lze zaměnit za ekvivalentní ložiska druhého výrobce.

Nejběžněji používanými nápravovými ložisky jsou jednořadá válečková ložiska typu WJ/WJP, a to převážně v nákladní dopravě. V osobní dopravě v poslední době převládají válečkové, případně kuželíkové jednotky. Tato kompaktní ložiska jsou od výroby krytována nebo těsněna a naplněna plastickým mazivem. To vše snižuje míru zásahu provozovatele do ložiska. V kombinaci s pokrokem v oblasti maziv zaručujeme prodloužení servisního intervalu ložiskových jednotek až na dvojnásobek v porovnání se standartními jednořadými válečkovými ložisky typu WJ/WJP. Dalším typem nápravových ložisek jsou dvouřadá soudečková ložiska, která se montují nejčastěji na nápravy lokomotiv, tedy tam, kde jsou vyšší provozní zatížení.

V ZKL nabízíme řešení pro širokou škálu typů dvojkolí pro většinu druhů železničních i jiných kolejových vozidel. Patří sem dieselové a elektrické lokomotivy, dieselové a elektrické jednotky, osobní vozy, nákladní vozy a vozidla hromadné dopravy, jako např. tramvajové soupravy.

             napravova3-2.png        

Ložiska pro trakční motory a další aplikace

Ložiska pro trakční motory

V mnoha aplikacích kolejových a železničních vozidel panují náročné provozní podmínky. Ani trakční motory nejsou výjimkou.  Ložiska trakčních motorů mohou být vystavena bludným elektrickým proudům, vysokým zatížením, provozním otáčkám a zvýšeným teplotám. Průchod elektrického proudu valivými elementy způsobuje erozi na oběžných drahách kroužků a v důsledku výrazně zkracuje životnost takto postižených ložisek. Proti průchodu elektrického proudu se lze bránit dvěma způsoby. Buď keramickým nástřikem na povrchu vnějších, případně vnitřních, kroužků, nebo použitím tzv. hybridních ložisek, jejichž elementy jsou vyrobeny z keramického materiálu. Nejčastěji jsou hřídele trakčních motorů osazeny jednořadými kuličkovými a válečkovými ložisky. V ZKL projektově nabízíme tato speciální ložiska, která standardně dodáváme ve zvýšených přesnostech a s většími radiálními vůlemi.

Tlapová ložiska

Tlapová ložiska slouží k uložení a připojení trakčního motoru a převodovky k železničnímu dvojkolí. Nejčastěji se používá dvojice kuželíkových ložisek, případně soudečková a válečková ložiska. Tlapová ložiska ZKL při výrobě podrobujeme patřičné kontrole kvality. Stejně jako pro ostatní aplikace, i tady totiž platí, že ložiska musí naplňovat požadavky zákazníků: být maximálně spolehlivé.

Služby

Každý nový projekt v oblasti železničních ložisek vyžaduje odbornou asistenci už při samotném návrhu ložisek, aplikaci ložisek a v neposlední řadě také při jejich montáži a údržbě. Ze sídla ZKL uprostřed Evropy vysíláme po celém světě své montážní či aplikační inženýry. Ti se starají o to, aby byl váš technický tým pečlivě proškolen a podrobně seznámen se všemi výhodami i vlastnostmi ZKL ložisek.

sluzby-Honza-TEST.png