Všeobecné obchodní podmínky služby | ZKL Group
Menu

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. se sídlem v Brně,
Jedovnická 2346/8, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 255 58 480. 

 
I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě závazkového vztahu (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Poskytovatelem služby ( dále jen Poskytovatel) a jinou osobou (dále jen Odběratelem). Tyto Obchodní podmínky se uplatní v případech, kdy mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je poskytnutí služby v rámci podnikatelské činnosti Poskytovatele.
 2. Odběratelem může být pouze podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ, tj. tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy Odběratel uzavírá smlouvu v rámci výkonu své výdělečné činnosti. Tyto obchodní podmínky se nevztahuji na případy, kdy Odběratelem je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 OZ.
 3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možno sjednat ve Smlouvě. Takto sjednaná odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 4.  Tyto Obchodní podmínky jsou součástí všech smluvních ujednání mezi Poskytovatelem a Odběratelem, nestanoví-li jednotlivá Smlouva výslovně jinak.  
 5. Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu Smlouvy.
 6. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je zároveň rozhodný pro jejich výklad.
 
II. Uzavírání smlouvy
 1. Smlouvy, jejímž předmětem je provádění služeb, jimiž se rozumí zejména zkoušky, analýzy, kontroly, expertní posuzování, případně repase ložisek, jsou uzavírány dvoufázovým způsobem. Objednatel zašle Poskytovateli poptávku požadované služby, z jejíhož obsahu musí být zřejmé, kdo ji činí a dále specifikace požadované služby, včetně kritérií kvality, rozsahu, délky trvání apod.  Poptávka může být Poskytovatelem přijata nebo odmítnuta.
 2. Poskytovatel poptávku přijme, projeví-li s ní včas vůči Odběrateli souhlas, zejména zasláním nabídky, obsahující cenovou kalkulaci specifikované služby a odkaz na tyto Obchodní podmínky.  
 3. Na základě zpracované nabídky zašle Objednatel závaznou objednávku. Potvrzením objednávky Poskytovatelem vzniká smluvní vztah, tj. dojde k uzavření smlouvy.    
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke konsenzu o předmětu služby a ceně za poskytovanou službu. Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami, na což byl Odběratel upozorněn v písemné nabídce, která slouží jako podklad pro jeho objednávku (smluvní návrh).  

III. Cena služby
 1. Cena služby je sjednána dohodou a je závazná.  Cena je stanovena v CZK, EUR a USD, bez DPH.
 2. K ceně služby bude účtována DPH v zákonné výši.
 3. Služby požadované nad rámec dohodnutého předmětu plnění budou samostatně oceněny a poskytovány na základě dalšího smluvního vztahu, případně bude o tyto služby rozšířen předmět plnění formou dodatku k uzavřené smlouvě. 

IV. Platební podmínky
 1. Splatnost faktur Poskytovatele je 14 dnů ode dne jejich vystavení, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Právo fakturovat vzniká Poskytovateli okamžikem splnění služby. V případě opakovaného plnění je způsob fakturace dohodnut ve smlouvě, není-li dohodnut, je poskytovaná služba fakturována měsíčně.  Faktura bude zaslána Odběrateli emailovou formou v termínu do 3 pracovních dnů ode dne splnění služby nebo v termínu nejpozději do 5 kalendářního dne následujícího po měsíci, v němž byla opakující se služba poskytnuta
 2. V případě prodlení s úhradou fakturované částky za dodávku služby je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury za dodávku služby delším 20 dnů je Poskytovatel oprávněn pozastavit veškerá plnění ze Smlouvy či dalších smluvních ujednání, přičemž v tomto případě není Poskytovatel v prodlení s jakýmikoliv povinnostmi vůči Odběrateli.
 3. Pohledávky vůči Odběrateli je Poskytovatel oprávněn započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám Odběratele vůči Poskytovateli. Odběratel není oprávněn vůči Poskytovateli započíst své pohledávky.
 4. Je-li Odběratel v prodlení s jakoukoliv platbou déle než 30 dní ode dne její splatnosti, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od všech doposud neplněných Smluv nebo požadovat zaplacení zálohové platby.
 5. Faktury budou splňovat náležitosti daňových dokladů. Pouze v případě absence některé z náležitostí je Odběratel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli k doplnění. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.

V. Podmínky spolupráce a poskytování součinnosti
 1. Předmět plnění je realizován v místě sídla Poskytovatele v Brně – Líšni. Pro případ, že Objednatelem bude požadována realizace služby mimo sídlo Poskytovatele, budou smluvně upraveny podmínky provedení služby s tím, že Objednatel je povinen Poskytovateli zajistit potřebnou součinnost.
 2. U prováděných služeb (analýz, expertíz, kontrol či repasí) na materiálu dodaném Objednatelem, je termín splnění požadované služby odvislý od dodání zkoumaného materiálu. V případě prodlení Objednatele s dodáním materiálu, nemůže se Poskytovatel dostat do prodlení s dohodnutým termínem plnění.
 1. Výsledkem provedené služby je zejména zpracování písemné expertízy, analýzy nebo protokolu o výsledku zkoušek a záznam o provedeném školení.
 1. Je-li služba prováděna na materiálu poskytnutém Objednatelem, je tento povinen po splnění předmětu smlouvy, na základě výzvy Poskytovatele, převzít si materiál, tj. odvést si ho na vlastní náklady. Pro případ, že tak neučiní v termínu do 30 dnů ode dne provedené výzvy, má Poskytovatel právo účtovat Objednateli skladné ve výši 70 Kč bez DPH za každý den prodlení.
 1. Poskytovatel není v prodlení s plněním smlouvy v případě zásahu vyšší moci. Pod tuto výhradu je zahrnuta i nemožnost plnění či včasného plnění služby v důsledku přerušení dodávek medií, zejména elektrické energie.
 
VI. Povinnosti poskytovatele
 1. Poskytovatel je povinen dohodnutou službu poskytovat v dohodnuté kvalitě, odpovídající technickým, výzkumně vývojovým standardům, při aplikaci dostupných technických metod.
 2. Poskytovatel odpovídá za případnou škodu, která prokazatelným porušením jeho smluvních či zákonných povinností Objednateli vznikla, v rámci poskytování služby.
 

VII. Ostatní ujednání
 1. Platnost smlouvy je možno ukončit:
 • dohodou smluvních stran
 • odstoupením Poskytovatele od smlouvy v případě, že Objednatel mu neposkytne potřebnou součinnost, zejména dodáním materiálu, který souvisí s předmětem smlouvy
 1. Smluvní strany sjednávají, že Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádné věci, kterou získal do své moci v souvislosti s plněním smlouvy.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy dlouhodobějšího charakteru v případě, že meziroční průmyslová inflace přesáhne hodnotu 5% v rámci České republiky.

VIII. Řešení sporů
 1. Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito Obchodnímu podmínkami se řídí zejména OZ.
 2. Smluvní strany se dohodly na mezinárodní pravomoci českých soudů, kdy účastníci Smlouvy výslovně stanovují, že místně příslušným soudem k řešení sporů bude Městský / Krajský soud v Brně.

IX. Závěrečná ustanovení
 1. Jakékoliv úpravy Smlouvy a jejich podmínek mohou být provedeny pouze formou písemného, číslovaného Dodatku, který musí být řádně podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
 2. Jednotlivé verze těchto Obchodních podmínek publikuje Poskytovatel na svých webových stránkách s uvedením jejich verze a data publikace. Reference na aktuální publikovanou verzi Obchodních podmínek bude považována za dostatečnou, srozumitelnou a určitou proto, aby byla příslušná aktuální verze těchto Obchodních podmínek aplikována na předmětný smluvní vztah.
 3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv provést změny Obchodních podmínek, a to na svých webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním Obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění Obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
 4. Tato verze Obchodních podmínek je účinná od 01. 03. 2024
Ing. Libor Nohál, PhD. v.r.
výkonný ředitel ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.
 
Zde si můžete stáhnout aktuální znění obchodních podmínek:
Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb