Všeobecné nákupní podmínky | ZKL Group
Menu

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky zboží dodávaného obchodním korporacím koncernu ZKL
 

I.    Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Kupujícím a jinou osobou (dále jen Prodávajícím). Tyto Obchodní podmínky se uplatní v případech, kdy mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je nákup zboží pro potřeby Kupujícího. Kupujícím Odběratelem jsou společnosti koncernu ZKL, a to: 
  ZKL,a.s. ID: 25568353
  ZKL Brno, a.s., IČ: 25507851
  ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, IČ: 00152552
  ZKL Bearings CZ, akciová společnost, IČ: 25088637
  ZKL Výzkum a vývoj, a.s., IČ: 25558480
  ZKL Reality, s.r.o., IČ: 25507729
 2. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možno sjednat ve Smlouvě. Takto sjednaná odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí všech smluvních ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím, nestanoví-li jednotlivá Smlouva výslovně jinak.
 4. Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu Smlouvy.
 1. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je zároveň rozhodný pro jejich výklad.
 2. Doručením dle těchto obchodních podmínek se rozumí doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty formou emailové zprávy (i bez zaručeného elektronického podpisu), případně doručením do datové schránky či též osobní doručení.  
 3. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách:https://www.zkl.cz/cs/vseobecne-nakupni-podminky
 

II.    Uzavírání smlouvy

 1. Návrhem kupní smlouvy je písemná objednávka Kupujícího, která musí být doručena Prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením Prodávajícím písemně potvrzené a podepsané objednávky Kupujícímu. Objednávka musí být Prodávajícím potvrzena v celém rozsahu, bez dodatků, výhrad či jiných změn oproti znění objednávky zaslané Kupujícím, jinak není kupní smlouva uzavřena.
 2. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považují za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu.
 3. Prodávající je povinen doručenou objednávku ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne jejího doručení písemně potvrdit a doručit Kupujícímu nebo v této lhůtě oznámit Kupujícímu, že objednávku odmítá. Potvrzení a odmítnutí objednávky musí být učiněno v písemné formě dle bodu 6, čl. I. těchto obchodních podmínek. Po marném uplynutí sedmidenní lhůty k potvrzení či odmítnutí objednávky není Kupující objednávkou vázán a je na jeho vůli, zda provede akceptaci přijetí.
 4. Objednávka musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou u kupní smlouvy předmět, tj. specifikace zboží co do druhu a počtu a dále cena požadovaného zboží. Objednávku lze zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně dříve, než odeslala její přijetí. Pokud je objednávka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí objednávky nabývá účinnosti s tím, že uzavřený smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami, na což je Prodávající v objednávce upozorněn odkazem na tyto obchodní podmínky.
 6. Mlčení nebo nečinnost nejsou přijetím objednávky.
 

III.    Cena zboží

 1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, cena zboží se rozumí ze závodu Prodávajícího.
 2. Smluvně dohodnutá cena bude upravena v návaznosti na sjednané dodací podmínky. K ceně zboží bude účtována DPH v zákonné výši.
 3. Při dodací podmínce do závodu (DAP) Kupujícího budou v kupní ceně zahrnuty veškeré náklady spojené se zbožím, včetně nákladů balení, na přepravu, pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, cla, skladného apod.
 4. Úhradu kupní ceny provede bezhotovostním bankovním převodem Kupující pouze na základě faktury. Smluvní strany souhlasí, aby si vzájemně vystavovaly a zasílaly daňové doklady v elektronické podobě.
 

IV.    Platební podmínky

 1. Splatnost faktur Prodávajícího je 60 dnů ode dne jejich vystavení, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu okamžikem splnění dodávky. Faktura bude zaslána Kupujícímu emailovou formou v termínu do 3 pracovních dnů ode dne splnění dodávky.
 2. V případě prodlení s úhradou fakturované částky za dodávku zboží je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury za dodávku zboží není Prodávající oprávněn pozastavit plnění ze Smlouvy či dalších smluvních ujednání.  
 3. Kupující je oprávněn započíst jakýmkoliv své pohledávky vůči pohledávkám Prodávajícího. Právo započtení nepřísluší Prodávajícímu.  
 4. Faktury musí splňovat náležitosti daňových dokladů. V případě absence některé z náležitostí je Kupující l oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k doplnění. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.
 

V.    Dodací podmínky, převzetí, balení

 1. Dodání zboží se řídí podmínkami INCOTERMS 2010. Nestanoví-li smlouva jinak, je Prodávající povinen na své náklady a nebezpečí dodat Kupujícímu zboží do místa určeného Kupujícím  
 2. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka Kupujícímu splněna předáním zboží Dopravci.
 3. O termínu dodání zboží je Prodávající l povinen informovat Kupujícího v předstihu 3 dnů před jeho realizací a vyžádat si informace o způsobu jeho převzetí a termínu dodání. V případě nepřevzetí zboží delším 30 dnů po avízu je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Při nedodržení termínu dodání zboží je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky za každý den prodlení Prodávajícího.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodání zboží do 30 dnů od potvrzeného termínu dodání.
 5. Prodávající je povinen zboží řádně zabalit a zajistit jej pro přepravu za obvyklých podmínek s přihlédnutím k nutnosti minimalizovat negativní dopad na životní prostředí, avšak v maximální míře zajistit ochranu zboží během přepravy.
 6. Spolu se zbožím bude Kupujícímu předán dodací list s přesným uvedením obsahu zásilky umožňující převzetí zboží, zejména: referenční číslo Prodávajícího, číslo nabídky (objednávky – Smlouvy), číslo dodávané položky, množství dodávaných položek, druhy množstevních jednotek, jednotkovou cenu, způsob dopravy, popř. jiné požadované informace odsouhlasené před uzavřením smlouvy. Na vyhotovení určeném pro Prodávajícího bude uvedena specifikace osoby, které bylo zboží předáno, u Dopravce bude uvedeno jméno řidiče, RZ auta, firma Dopravce.
 7. V případě žádosti Kupujícího předá Prodávající Kupujícímu: osvědčení o původu zboží, certifikát CE nebo prohlášení o shodě, bezpečnostní listy k materiálům, zkušební certifikáty, prohlášení o splnění podmínek balení v souladu se zákonem 477/2001 Sb, popřípadě jiné odsouhlasené dokumenty nebo informace (např. materiálový atest, rozměrový atest, aj.)
 

VI.    Vady a záruka za jakost

 1. Zboží musí odpovídat všem technickým požadavkům, technickým a bezpečnostním normám pro daný druh zboží. Zboží i součásti použité k jeho výrobě musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Pokud je zboží dodáváno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům či výkresům. Zboží musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými v kupní smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který je dodáno.
 2. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že před potvrzením kupní smlouvy ověřil a potvrdil, že zboží je schopen řádně a včas zabalit a dodat dle všech zadání jak smluvních, tak zákonných (norem, směrnic, standardů). Zboží nesmí být zatíženo právními vadami. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu ve lhůtě nejpozději do řádného dodání zboží zemi jeho původu. V případě porušení tohoto ustanovení či v případě nepravdivosti oznámení země původu má právo Kupující na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 CZK za každý případ porušení.
 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce stanovené kupní smlouvou. Není-li délka záruky stanovena smlouvou, činí záruční doba 24 měsíců a běží ode dne splnění dodávky. Zárukou za jakost zboží se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel v souladu s jeho určením.
 1. Vady zboží budou Kupujícím reklamovány písemně a v reklamaci musí být uveden popis vady, jak se projevuje, výslovné určení objednávky či dodávky v rámci, níž došlo k dodání reklamovaného zboží a jiné rozhodné skutečnosti. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Uznaná reklamace je vyřízena vydáním 8D reportu.
 2. Volba nároku z odpovědnosti za vady zboží, včetně reklamačních nároků, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny přísluší výhradně Kupujícímu.
 3. Pro případ dodání vadného zboží má Kupující právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % ceny vadné dodávky (vadného zboží). Právo na smluvní pokutu v uvedené výši přísluší Kupujícímu taktéž v případě, nebude-li reklamace zboží vyřízena v 30denní lhůtě.
 

VII.    Ostatní ujednání

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále taktéž před řádným dodáním zboží bez udání důvodu s tím, že pro tento případ je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady účelně vynaložené se splněním kupní smlouvy, a to maximálně do výše kupní ceny uvedené ve zrušené kupní smlouvě.  Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká.
 2. Odstoupením nebo ukončením smlouvy jiným způsobem však nezanikají:
 • nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy
 • nároky na uhrazení smluvních pokut
 • nároky vyplývající z odpovědnosti za vady
 • ujednání o volbě práva a řešení sporů
 

VIII.    Práva z průmyslového vlastnictví

 1. Prodávající se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení kupní smlouvy neoprávněně nezasáhla do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob požívajících právní ochrany. Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému a duševnímu vlastnictví ke zboží a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání zboží Kupujícímu případně zákazníkům Kupujícího.
 

IX.    Odpovědnost za škodu

 1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení rozsahu náhrady škody v důsledku porušení Prodávajícího z kupní smlouvy bude Prodávající odpovídat za veškerou škodu způsobenou Kupujícímu, zákazníkům Kupujícího či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností z kupní smlouvy.
 

X.    Řešení sporů

 1. Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito Obchodnímu podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem.
 2. Smluvní strany se dohodly na mezinárodní pravomoci českých soudů, kdy účastníci Smlouvy výslovně stanovují, že místně příslušným soudem k řešení sporů bude Městský / Krajský soud v Brně.
 

X.    Závěrečná ustanovení

 1. Nevyplývá-li z kupní smlouvy jinak, činí délka promlčecí lhůty pro obě strany 4 roky.
 2. Jednotlivé verze těchto Obchodních podmínek publikuje Kupující na svých webových stránkách s uvedením jejich verze a data publikace. Reference na aktuální publikovanou verzi Nákupních podmínek bude považována za dostatečnou, srozumitelnou a určitou proto, aby byla příslušná aktuální verze těchto Obchodních podmínek aplikována na předmětný smluvní vztah.
 1. Kupující je oprávněn kdykoliv provést změny Obchodních podmínek, a to na svých webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním Nákupních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění Nákupních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
 2. Tato verze Obchodních podmínek je účinná od 1.1.2022.

Ing. Jiří Prášil, CSc., v.r.
Generální ředitel ZKL, a.s.

 
Zde si můžete stáhnout aktuální znění nákupních podmínek:
Všeobecné nákupní podmínky