Všeobecné obchodní podmínky | ZKL Group
Menu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost se sídlem v Brně,
Líšeňská 2828/45, 636 00 Brno, IČ 250 88 637. 

 
I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou osobou (dále jen Odběratelem). Tyto Obchodní podmínky se uplatní v případech, kdy mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je prodej, koupě či dodání ložiskového sortimentu a příslušenství značky „ZKL“.
 2. Odběratelem může být pouze podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ, tj. tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy Odběratel uzavírá smlouvu v rámci výkonu své výdělečné činnosti. Tyto obchodní podmínky se nevztahuji na případy, kdy Odběratelem je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 OZ. 
 3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možno sjednat ve Smlouvě. Takto sjednaná odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 4. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí všech smluvních ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem, nestanoví-li jednotlivá Smlouva výslovně jinak.
 5. Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu Smlouvy.
 6. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je zároveň rozhodný pro jejich výklad. 
 
II. Uzavírání smlouvy
 1. Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen nabídka) musí být zřejmé, že ten, kdo ji činí, má úmysl uzavřít Smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Nabídka (objednávka) musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou u kupní smlouvy předmět, tj. specifikace zboží co do druhu a počtu a dále cena požadovaného zboží. Nabídka je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně uvedeno. I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než odeslala její přijetí. Pokud je nabídka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí. 
 2. Dodavatel nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči Odběrateli souhlas. Projev vůle Dodavatele, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud Odběratel bez zbytečného odkladu takové přijetí nabídky neodmítne. 
 3. Mlčení nebo nečinnost nejsou přijetím nabídky. Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení Odběrateli nejpozději s přijetím. I pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí, pokud Odběratel bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů, pozdní přijetí nabídky neodmítne. Není-li v nabídce uvedena lhůta určení pro její přijetí, platí, že tato lhůta činí 5 kalendářních dnů.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti s tím, že uzavřený smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami, na což je Odběratel v přijetí (akceptaci) nabídky upozorněn.
 
III. Cena zboží
 1. Cena zboží je u jednotlivých typů ložisek stanovena v ceníku Prodávajícího a je závazná, pokud není mezi smluvními stranami sjednána v rámcové smlouvě či jiném smluvním ujednání cena odlišná. Cena je stanovena v CZK, EUR a USD, bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu zboží v závislosti na vývoji kurzu CZK vůči zahraničním cenám platnému ke dni dodávky zboží.
 2. K ceně zboží bude účtována DPH v zákonné výši. 
 
IV. Platební podmínky 
 1. Splatnost faktur Dodavatele je 14 dnů ode dne jejich vystavení, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Právo fakturovat vzniká Dodavateli okamžikem splnění dodávky dle čl. V. těchto Obchodních podmínek. Faktura bude zaslána Odběrateli emailovou formou v termínu do 3 pracovních dnů ode dne splnění dodávky.
 2. V případě prodlení s úhradou fakturované částky za dodávku zboží je Dodavatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury za dodávku zboží je Dodavatel oprávněn pozastavit veškerá plnění ze Smlouvy či dalších smluvních ujednání, přičemž v tomto případě není Dodavatel v prodlení s jakýmikoliv povinnostmi vůči Odběrateli. 
 3. Pohledávky vůči Odběrateli je Dodavatel oprávněn započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám Odběratele vůči Dodavateli. Odběratel není oprávněn vůči Dodavateli započíst své pohledávky. 
 4. Je-li Odběratel v prodlení s jakoukoliv platbou déle než 30 dní ode dne její splatnosti, je Dodavatel oprávněn odstoupit od všech doposud neplněných Smluv nebo požadovat zaplacení zálohové platby. 
 5. Faktury budou splňovat náležitosti daňových dokladů. Pouze v případě absence některé z náležitostí je Odběratel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli k doplnění. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury. 
 
V. Dodací podmínky, převzetí, balení
 1. Dodání zboží se řídí podmínkami INCOTERMS 2010 s použitím dodací parity EXW sídlo Dodavatele, není-li stanoveno Smlouvou jinak.
 2. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka Odběrateli splněna předáním zboží Dopravci. 
 3. O termínu dodání zboží je Dodavatel povinen informovat Odběratele v předstihu 3 dnů před jeho realizací a vyžádat si informace o způsobu jeho převzetí. Není-li zboží Odběratelem vyzvednuto v avizovaný den dodání, případně není-li Dodavateli dána přepravní dispozice, zboží se považuje za dodané dnem jeho avizovaného předání a Dodavateli vzniká právo dodávku fakturovat. Zároveň vzniká Dodavateli právo účtovat Odběrateli smluvní pokutu (skladné) ve výši 0,05 % z ceny nepřevzatého zboží za každý den jeho skladování po avizovaném termínu dodání. V případě  nepřevzetí zboží delším 20 dnů po avizu je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 4. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí zboží, provést jeho prohlídku, kdy při provedení prohlídky, nejpozději však do 6 dne ode dne dodání zboží, je oprávněn reklamovat zjevné vady či nekompletnost dodávky. Při nedodržení termínu uvedeném v předchozí větě, právo z těchto vad zaniká.
 5. Dodavatel je povinen zboží řádně zabalit a zajistit jej pro přepravu za obvyklých podmínek s přihlédnutím k nutnosti minimalizovat negativní dopad na životní prostředí, avšak v maximální míře zajistit ochranu zboží během přepravy. 
 6. Spolu se zbožím bude Odběrateli předán dodací list s přesným uvedením obsahu zásilky umožňující převzetí zboží, zejména: referenční číslo Dodavatele, číslo nabídky (objednávky – Smlouvy), číslo dodávané položky, množství dodávaných položek, druhy množstevních jednotek, jednotkovou cenu, způsob dopravy. Na vyhotovení určeném pro Dodavatele bude uvedena specifikace osoby, které bylo zboží předáno, u Dopravce bude uvedeno jméno řidiče, RZ auta, firma Dopravce. 
 7. V případě žádosti Odběratele předá Dodavatel Odběrateli: osvědčení o původu zboží, certifikát CE nebo prohlášení o shodě, bezpečnostní listy k materiálům, zkušební certifikáty, prohlášení o splnění podmínek balení v souladu se zákonem 477/2001 Sb. 
 
VI. Vady a záruka za jakost
 1. Ložiskový sortiment je dodáván ve standardní kvalitě, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 2. Pro řešení práv z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. NOZ.
 3. Dodavatel poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, která běží ode dne splnění dodávky. Zárukou za jakost zboží se Dodavatel zavazuje, že ložisko bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel v souladu s jeho určením. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, případně bylo-li zboží použito v rozporu s návodem k užití, poškozeno Odběratelem nebo třetí osobou.
 4. Zjevné vady a vady zjištěné při prohlídce zboží je Odběratel povinen reklamovat ihned při převzetí nebo prohlídce zboží po převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od Dopravce musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny Dopravcem, jinak právo Odběratele z vad zaniká. Skryté vady je nutno reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 5 dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost Dodavatele za vady. 
 5. Vady musí být Odběratelem reklamovány písemně a v reklamaci musí být uveden popis vady, jak se projevuje, výslovné určení objednávky či dodávky, v rámci níž došlo k dodání reklamovaného zboží a jiné rozhodné skutečnosti. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů, V odůvodněných případech může být Dodavatelem prodloužena.
 6. Je-li nezbytné vadu reklamovaného ložiska posoudit výrobcem, je Odběratel povinen umožnit tuto prohlídku ložiska v místě jeho použití, případně na žádost Dodavatele předat toto reklamované ložisko Dodavateli v sídle Dodavatele. 
 7. V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny, není Dodavatel povinen zahájit reklamační řízní a doba pro vyřízení reklamace počne běžet až od data úhrady ceny za celou dodávku.
 
VII. Ostatní ujednání 
 1. Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele na úhradu ceny plnění provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky.
 2. Odstoupení od smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením nebo ukončením smlouvy jiným způsobem však nezanikají:
-    nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy
-    nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl
-    peněžité pohledávky Dodavatele za Odběratelem na základě či v souvislosti se smlouvou
-    ujednání o volbě práva a řešení sporů
 1. Smluvní strany sjednávají, že Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádnou část zboží ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním smlouvy. 
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že meziroční průmyslové inflace přesáhne hodnotu 5 % v rámci České republiky. 
 3. [Dovozce/kupující] nesmí přímo ani nepřímo prodávat, vyvážet ani zpětně vyvážet do Ruské federace nebo pro použití v Ruské federaci žádné zboží dodané na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, které spadá do oblasti působnosti článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014.  
 
VIII. Řešení sporů 
 1. Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito Obchodnímu podmínkami se řídí zejména NOZ. 
 2. Smluvní strany se dohodly na mezinárodní pravomoci českých soudů, kdy účastníci Smlouvy výslovně stanovují, že místně příslušným soudem k řešení sporů bude Městský / Krajský soud v Brně. 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
 1. Jakékoliv úpravy Smlouvy a jejich podmínek mohou být provedeny pouze formou písemného, číslovaného Dodatku, který musí být řádně podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 
 2. Jednotlivé verze těchto Obchodních podmínek publikuje Dodavatel na svých webových stránkách s uvedením jejich verze a data publikace. Reference na aktuální publikovanou verzi Obchodních podmínek bude považována za dostatečnou, srozumitelnou a určitou proto, aby byla příslušná aktuální verze těchto Obchodních podmínek aplikována na předmětný smluvní vztah. 
 3. Dodavatel je oprávněn kdykoliv provést změny Obchodních podmínek, a to na svých webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním Obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění Obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
 4. Tato verze Obchodních podmínek je účinná od 1.7.2024


Ing. Jiří Prášil v.r.
výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a. s.
 
Zde si můžete stáhnout aktuální znění obchodních podmínek:
Všeobecné obchodní podmínky