7. Ložiska - všeobecné údaje | ZKL Group
Menu
7. Ložiska - všeobecné údaje 7. Ložiska - všeobecné údaje

7. Ložiska - všeobecné údaje

Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

7.1 Konstrukční údaje ložisek

Kromě vhodného typu ložiska a jeho velikosti je nutné určit další jeho konstrukční charakteristiky, kterými je při návrhu uložení ložisko definováno. Zpravidla je za návrh ložiska odpovědný konstruktér uložení, který musí zohlednit požadavky na přesnost chodu, provozní teplotu, mazání i způsob montáže či demontáže. Pro splnění všech rozličných požadavků na správný chod ložiska jsou ložiska vyráběna v mnoha konstrukčních provedeních, která jsou charakterizována přídavným označením ložisek. Tak lze vybírat ložiska s požadovanými tolerancemi, vůlemi, materiály, provedením klece nebo utěsněním. Rovněž podle systému značení lze snadněji specifikovat ložiska pro určité provozní podmínky, které mohou být charakteristické vysokými otáčkami, vysokou teplotou nebo vybírat alternativy ložisek pro určitá uložení podle znalosti značení jiných výrobců ložisek.

7.2 Hlavní rozměry

Valivá ložiska se dodávají jako hotová strojní součást a konstruktér má k dispozici pevně stanovené rozměry, které mu zajistí snadnou vyměnitelnost. Standardizace se týká vnějších rozměrů důležitých z montážního hlediska. Je to výhodné pro výrobce i uživatele ložisek z technologických a tím i ekonomických důvodů. Neurčuje ale vnitřní rozměry, jako jsou počty a rozměry valivých těles, nebo provedení klecí. Přesto se vlivem dlouhodobého vývoje a různých optimalizací konstrukce a technologie výroby do značné míry sbližuje i vnitřní konstrukce ložisek. 
Mezinárodní organizace ISO vypracovala rozměrové plány pro valivá ložiska metrických rozměrů, které jsou definovány v následujících dokumentech:
 • ISO 15:1998 platí pro radiální valivá ložiska metrických rozměrů, s výjimkou kuželíkových ložisek
 • ISO 355:1997 platí pro radiální kuželíková ložiska metrických rozměrů 
 • ISO 104:2002 platí pro axiální valivá ložiska metrických rozměrů 
 • ISO 582:1995 uvádí maximální hodnoty sražení montážních hran ložisek

7.2.1 Rozměrové plány ISO

V rozměrovém plánu ISO přísluší ke každému průměru díry ložiska d vždy několik vnějších průměrů D a k nim jsou přiřazeny různé šířky – B resp. T u radiálních a H u axiálních ložisek. Ložiska, která mají stejný průměr díry a stejný vnější průměr, patří do jedné průměrové řady, která se označuje podle stoupajícího vnějšího průměru číslicemi 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. V každé průměrové řadě jsou ložiska různých šířkových řad podle vzrůstající šířky: 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 u radiálních ložisek. Šířkovým řadám radiálních ložisek odpovídají výškové řady axiálních ložisek (výškové řady podle vzrůstající výšky 7, 9, 1 a 2).
Spojením průměrové a šířkové řady vznikají rozměrové řady, které se označují dvojmístným číslem, kde první číslice označuje šířkovou a druhá průměrovou řadu. Tento systém je dobře patrný z obrázku 7.1.

 

Obr. 7.1

Součástí rozměrového plánu ISO jsou také rozměry zaoblení hran ložiskových kroužků tzv. montážní zaoblení (obr. 7.2). V tabulkové části katalogu jsou pro jednotlivé typy ložisek uvedeny minimální hodnoty montážního zaoblení, které je důležité znát při navrhování poloměrů přechodů součástí tvořících uložení ložiska.
 

Obr. 7.2

Přehled hodnot montážního zaoblení podle mezinárodní normy ISO 582 je uveden v tabulce 7.1
 
Mezní rozměry montážního zaoblení
  Radiální ložiska kromě kuželíkových Kuželíková ložiska Axiální ložiska
rs min d nebo D   rs min d nebo D   rs min rs min
  přes do v radiálním směru v axiálním směru přes do v radiálním směru a axiálním směru v radiálním i axiálním směru
mm                  
                   
0,15 - - 0,3 0,6 - - - - 0,3
0,2 - - 0,5 0,8 - - - - 0,5
0,3 - 40 0,6 1 - 40 0,7 1,4 0,8
  40 - 0,8 1 40 - 0,9 1,6 0,8
0,6 - 40 1 2 - 40 1,1 1,7 1,5
  40 - 1,3 2 40 - 1,3 2 1,5
1 - 50 1,5 3 - 50 1,6 2,5 2,2
  50 - 1,9 3 50 - 1,9 3 2,2
1,1 - 120 2 3,5 - - - - 2,7
  120 - 2,5 4 - - - - 2,7
1,5 - 120 2,3 4 - 120 2,3 3 3,5
  120 - 3 5 120 250 2,8 3,5 3,5
  - - - - 250 - 3,5 4 3,5
2 - 80 3 4,5 - 120 2,8 4 4
  80 220 3,5 5 120 250 3,5 4,5 4
  220 - 3,8 6 250 - 4 5 4
2,1 - 280 4 6,5 - - - - 4,5
  280 - 4,5 7 - - - - 4,5
2,5 - 100 3,8 6 - 120 3,5 5 -
  100 280 4,5 6 120 250 4 5,5 -
  280 - 5 7 250 - 4,5 6 -
3 - 280 5 8 - 120 4 5,5 5,5
  280 - 5,5 8 120 250 4,5 6,5 5,5
  - - - - 250 400 5 7 5,5
  - - - - 400 - 5,5 7,5 5,5
4 - - 6,5 9 - 120 5 7 6,5
  - - - - 120 250 5,5 7,5 6,5
  - -- -- - 250 400 6 8 6,5
  - - - - 400 - 6,5 8,5 6,5
5 - - 8 10 - 180 6,5 8 8
  - - - - 180 - 7,5 9 8
6 - - 10 13 - 180 7,5 10 10
  - - - - 180 - 9 11 10
7,5 - - 12,5 17 - - - - 12,5
9,5 - - 15 19 - - - - 15
12 - - 18 24 - - - - 18
15 - - 21 30 - - - - 21

7.2.2 Přesnost ložisek

Přesností ložisek se rozumí přesnost jejich rozměrů a chodu. Ložiska se vyrábějí v přesnosti P0, P6, P5, P5A, P4, P4A, P2, SP a UP. Přesnost P0 je základní a v označení ložiska se neuvádí. Klesající číslo v označení znamená vyšší přesnost ložiska.
Pro většinu uložení lze použít valivá ložiska normálního stupně přesnosti. Ložisek s vyšším stupněm přesnosti se používá pro uložení vyžadující vyšší přesnost chodu, jako např. uložení vřeten obráběcích strojů a v případech, kdy ložiska překračují své mezní otáčky.
Mezní hodnoty pro přesnost rozměrů a chodu jsou uvedeny v tabulkách 7.2 až 7.12. Tyto hodnoty odpovídají mezinárodním normám ISO 492 a ISO 199. Označeni P5A a P4A se používá pro ložiska, která jsou vyrobena v příslušném stupni přesnosti P5 a P4, ale vybrané parametry jsou ve vyšším stupni přesnosti než je P5 a P4.

Symboly veličin a jejich význam

d – jmenovitý průměr díry
d1 – jmenovitý průměr většího teoretického průměru kuželové díry
d2 – jmenovitý průměr hřídelového kroužku obousměrných axiálních ložisek
Δds – úchylka jednotlivého průměru díry od jmenovitého rozměru
Δdmp – úchylka středního průměru válcové díry v jednotlivé radiální rovině (pro kuželovou díru platí Δdmp pro teoretický průměr díry)
Δd1mp – úchylka středního teoretického průměru kuželové díry
Δd2mp – úchylka středního průměru díry hřídelového kroužku obousměrných axiálních ložisek v jednotlivé radiální rovině
Vdp – rozptyl jednotlivého průměru díry v jednotlivé radiálni rovině
Vdmp – rozptyl středního průměru válcové díry
Vd2p – rozptyl průměru díry hřídelového kroužku obousměrných axiálních ložisek v jednotlivé radiální rovině
D – jmenovitý vnější průměr
ΔDs – úchylka jednotlivého vnějšího průměru od jmenovitého rozměru
ΔDmp – úchylka středního průměru vnější válcové plochy v jednotlivé radiální rovině
VDp – rozptyl jednotlivého průměru vnější válcové plochy v jednotlivé radialní rovině
VDmp – rozptyl středního průměru vnější válcové plochy
B – jmenovitá šířka vnitřního kroužku
T – jmenovitá celková šířka kuželíkových ložisek
T1 – jmenovitá účinná šířka vnitřního polocelku
T2 – jmenovitá účinná šířka vnějšího polocelku
ΔBs – úchylka jednotlivé šířky vnitřního kroužku
ΔCs – úchylka jednotlivé šířky vnějšího kroužku
ΔTs – úchylka (celkové) jednotlivé šířky ložiska
ΔT1s – úchylka účinné šířky vnitřního polocelku
ΔT2s – úchylka účinné šířky vnějšího polocelku
C – jmenovitá šířka vnějšího kroužku
VBs – rozptyl jednotlivé šířky vnitřního kroužku
VCs – rozptyl jednotlivé šířky vnějšího kroužku
Kia – radiální házení vnitřního kroužku smontovaného ložiska
Kea – radiální házení vnějšího kroužku smontovaného ložiska
Si – axiální házení oběžné dráhy hřídelového kroužku
Se – axiální házení oběžné dráhy tělesového kroužku
Sia – axiální házeni základního čela vnitřního kroužku smontovaného ložiska
Sea – axiální házení základního čela vnějšího kroužku smontovaného ložiska
Sd – axiální házeni základního čela
SD – házení vnější válcové plochy k čelu kroužku
Ss – házení opěrného čela vnitřního kroužku k základnímu čelu pro jednořadá kuželíková ložiska

Mezní hodnoty jednotlivých parametrů pro různé stupně přesnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách.
 
Vnitřní kroužek
                                 
d   Δdmp   Vdp     Vdmp Kia ΔBs   VBs Δdmp   Δd1mp dmp V1)dp
        průměrové řady                      
        7,8,9 0,1 2,3,4                    
přes do max min max max max max max max min max max min max min max
                                 
2,5 10 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 15 - - - - -
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 20 - - - - -
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 20 21 0 21 0 13
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 20 25 0 25 0 15
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 25 30 0 30 0 19
80 120 0 -20 25 25 15 15 25 0 200 25 35 0 35 0 25
120 180 0 -25 31 31 19 19 30 0 -250 30 40 0 40 0 31
180 250 0 -30 38 38 23 23 40 0 -300 30 46 0 46 0 38
250 315 0 -35 44 44 26 26 50 0 -350 35 52 0 52 0 44
315 400 0 -40 50 50 30 30 60 0 -400 40 57 0 57 0 50
400 500 0 -45 56 56 34 34 65 0 -450 50 63 0 63 0 56
500 630 0 -50 63 63 38 38 70 0 -500 60 - - - - -
630 800 0 -75 - - - - 80 0 -750 70 - - - - -
800 1000 0 -100 - - - - 90 0 -1000 80 - - - - -
1000 1250 0 -125 - - - - 100 0 -1250 100 - - - - -
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDP       VDmp Kea ΔCs, ΔCs
        Průměrové řady          
        7,8,9 0,1 2,3,4 ložiska 2)      
              s kryty      
přes do max min max max max max max max  
mm   µm              
Odpovídá
ΔBs, VBs
vnitřního
kroužku
téhož
ložiska
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
150 180 0 -25 31 31 19 38 19 45
180 250 0 -30 38 38 23 - 23 50
250 315 0 -35 44 44 26 - 26 60
315 400 0 -40 50 50 30 - 30 70
400 500 0 -45 56 56 34 - 34 80
500 630 0 -50 63 63 38 - 38 100
630 800 0 -75 94 94 55 - 55 120
800 1000 0 -100 125 125 75 - 75 140
1000 1250 0 -125 - - - - - 160
1250 1600 0 -160 - - - - - 190
                     
 
 1. Platí v libovolné radiální rovině díry
 2. Platí pouze pro ložiska průměrových řad 2, 3 a 4
 
Přesnost rozměrů a chodu radiálních ložisek (kromě kuželíkových)
Stupeň přesnosti P6
                       
Vnitřní kroužek
d   Δdmp   Vdp     Vdmp Kia ΔBs   VBs
        Průměrové řady            
        7,8,9 0,1 2,3,4,          
přes do max min max max max max max max min max
mm   µm                  
2,5 10 0 -7 9 7 5 5 6 0 -120 15
10 18 0 -7 9 7 5 5 7 0 -120 20
18 30 0 -8 10 8 6 6 8 0 -120 20
30 50 0 -10 13 10 8 8 10 0 -120 20
50 80 0 -12 15 15 9 9 10 0 -150 25
80 120 0 -15 19 19 11 11 13 0 -200 25
120 180 0 -18 23 23 14 14 18 0 -250 30
180 250 0 -22 28 28 17 17 20 0 -300 30
250 315 0 -25 31 31 19 19 25 0 -350 35
315 400 0 -30 38 38 23 23 30 0 -400 40
400 500 0 -35 44 44 26 26 35 0 -450 45
500 630 0 -40 50 50 30 30 40 0 -500 50
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDp       VDmp Kea ΔCs VCs
        Průměrové řady          
        7,8,9 0,1 2,3,4 ložiska 1)      
              s kryty      
přes do max min max max max max max max  
mm   µm               Odpovídá ΔBs, VBs vnitřního kroužku téhož ložiska
                   
6 18 0 -7 9 7 5 9 5 8
18 30 0 -8 10 8 6 10 6 9
30 50 0 -9 11 9 7 13 7 10
50 80 0 -11 14 11 8 16 8 13
80 120 0 -13 16 16 10 20 10 18
120 150 0 -15 19 19 11 25 11 20
150 180 0 -18 23 23 14 30 14 23
180 250 0 -20 25 25 15 - 15 25
250 315 0 -25 31 31 19 - 19 30
315 400 0 -28 35 35 21 - 21 35
400 500 0 -33 41 41 25 - 25 40
500 630 0 -38 48 48 29 - 29 50
630 800 0 -45 56 56 34 - 34 60
800 1000 0 -50 75 75 45 - 45 75
                     
 
 1. Platí pouze pro ložiska průměrových řad 0, 1, 2, 3 a 4  
 
Přesnost rozměrů a chodu radiálních ložisek (kromě kuželíkových)
Stupeň přesnosti P5
                         
Vnitřní kroužek
d   Δdmp   Vdp   Vdmp Kia Sd Sia1) ΔBs   VBs
        Průměrové řady              
        7,8,9 0,1,2,3,4              
přes do max min max max max max max max max min max
mm   µm                    
                         
2,5 10 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
10 18 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -80 5
18 30 0 -6 6 5 3 4 8 8 0 -120 5
30 50 0 -8 8 6 4 5 8 8 0 -120 5
50 80 0 -9 9 7 5 5 8 8 0 -150 6
80 120 0 -10 10 8 5 6 9 9 0 -200 7
120 180 0 -13 13 10 7 8 10 10 0 -250 8
180 250 0 -15 15 12 8 10 11 13 0 -300 10
250 315 0 -18 18 14 9 13 13 15 0 -350 13
315 400 0 -23 23 18 12 15 15 20 0 -400 15
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   Vdp   VDmp Kea SD Sea1) ΔCs VCs
        Průměrové řady            
        7,8,9 0,1,2,3,4            
přes do max min max max max max max max   max
mm   µm                  
                       
6 18 0 -5 5 4 3 5 8 8 Odpovídá ΔBc vnitřního kroužku téhož ložiska 5
18 30 0 -6 6 5 3 6 8 8 5
30 50 0 -7 7 5 4 7 8 8 5
50 80 0 -9 9 8 5 8 8 10 6
80 120 0 -10 10 8 5 10 9 11 8
120 150 0 -11 11 8 6 11 10 13 8
150 180 0 -13 13 10 7 13 10 14 8
180 250 0 -15 15 11 8 15 11 15 10
250 315 0 -18 18 14 9 18 13 18 11
315 400 0 -20 20 15 10 20 13 20 13
400 500 0 -23 23 17 12 23 15 23 15
500 630 0 -28 28 21 14 25 18 25 18
630 800 0 -35 35 26 18 30 20 30 20
 
 1. Platí pouze pro kuličková ložiska
 2. Neplatí pro krytovaná ložiska
 
Přesnost rozměrů a chodu radiálních ložisek (kromě kuželíkových)
Stupeň přesnosti P4
                             
Vnitřní kroužek
d   Δdmp   Δds1)   Vdp   Vdmp Kia Sd Sia2) ΔBs   VBs
            Průměrové řady              
            7,8,9 0,1,2,3,4              
                             
přes do max min max min max max max max max max max min max
mm   µm                        
                             
2,5 10 0 -4 0 -4 4 3 2 2,5 3 3 0 -40 2,5
10 18 0 -4 0 -4 4 3 2 2,5 3 3 0 -80 2,5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2,5 3 4 4 0 -120 2,5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 4 4 4 0 -120 3
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3,5 4 5 5 0 -150 4
80 120 0 -8 0 -8 8 6 4 5 5 5 0 -200 4
120 180 0 -10 0 -10 10 8 5 6 6 7 0 -250 5
180 250 0 -12 0 -12 12 9 6 8 7 8 0 -300 6
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDs1)   VDp   VDmp Kea SD Sea2) ΔCs VCs
            Průměrové řady3)            
            7,8,9 0,1,2,3,4            
přes do max min max min max max max max max max   max
mm   µm                      
                       
Odpovídá
ΔBs vnitřního
kroužku
téhož
ložiska
 
6 18 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 2,5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2,5 4 4 5 2,5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 5 4 5 2,5
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3,5 5 4 5 3
80 120 0 -8 0 -8 8 6 4 6 5 6 4
120 150 0 -9 0 -9 9 7 5 7 5 7 5
150 180 0 -10 0 -10 10 8 5 8 5 8 5
180 250 0 -11 0 -11 11 8 6 10 7 10 7
250 315 0 -13 0 -13 13 10 7 11 8 10 7
315 400 0 -15 0 -15 15 11 8 13 10 13 8
 
 1. Platí poze pro ložiska průměrových řad 0, 1, 2, 3 a 4
 2. Platí pouze pro kuličková ložiska
 3. Neplatí pro krytovaná ložiska  
 
Přesnost rozměrů a chodu válečkových ložisek s kuželíkovou dírou
Stupeň přesnosti SP
                       
Vnitřní kroužek
d   Δdmp   Δd1mp dmp Vdp Kia Sd ΔBs   VBs
přes do max min max min max max max max min max
mm   µm                  
                       
18 30 10 0 4 0 3 3 8 0 -100 5
30 50 12 0 4 0 4 4 8 0 -120 5
50 80 15 0 5 0 5 4 8 0 -150 6
80 120 20 0 6 0 5 5 9 0 -200 7
120 180 25 0 8 0 7 6 10 0 -250 8
180 250 30 0 10 0 8 8 11 0 -300 10
250 315 35 0 12 0 9 10 13 0 -350 13
315 400 40 0 13 0 12 12 15 0 -400 15
400 500 45 0 15 0 14 12 18 0 -450 25
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDp Kea SD ΔCs, VCs
přes do max min max max max  
mm   µm          
               
50 80 0 -9 5 5 8
Odpovídá
ΔBs a VBs
vnitřního
kroužku
téhož
ložiska
80 120 0 -10 5 6 9
120 150 0 -11 6 7 10
150 180 0 -13 7 8 10
180 250 0 -15 8 10 11
250 315 0 -18 9 11 13
315 400 0 -20 10 13 13
400 500 0 -23 12 15 15
500 630 0 -28 14 17 18
630 800 0 -35 18 20 20
 
Přesnost rozměrů a chodu válečkových ložisek s kuželíkovou dírou
Stupeň přesnosti UP
Vnitřní kroužek
d   Δdmp   Δd1mp dmp Vdp Kia Sd ΔBs   VBs
přes do max min max min max max max max min max
mm   µm                  
                       
18 30 6 0 2 0 3 1,5 3 0 -25 1,5
30 50 7 0 3 0 3 2 3 0 -30 2
50 80 8 0 3 0 4 2 4 0 -40 3
80 120 10 0 4 0 4 3 4 0 -50 3
120 180 12 0 5 0 5 3 5 0 -60 4
180 250 14 0 6 0 6 4 6 0 -75 5
250 315 17 0 8 0 8 5 6 0 -90 6
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDp Kea SD ΔCs, VCs
přes do max min max max max  
mm   µm          
50 80 0 -6 3 3 2
Odpovídá
ΔBs a VBs
vnitřního
kroužku
téhož
ložiska
80 120 0 -7 4 3 3
120 150 0 -8 4 4 3
150 180 0 -9 5 4 3
180 250 0 -10 5 5 4
250 315 0 -12 6 6 4
315 400 0 -14 7 7 5
 
Přesnost rozměrů a chodu kuželíkových ložisek
Stupeň přesnosti P0
Vnitřní kroužek a celková šířka ložiska
d   Δdmp   Vdp Vdmp Kia ΔBs   ΔTs   ΔT1s   ΔT2s  
přes do max min max max max max min max min max min max min
mm   µm                        
10 18 0 -12 12 9 15 0 -120 200 0 100 0 100 0
18 30 0 -12 12 9 18 0 -120 200 0 100 0 100 0
30 50 0 -12 12 9 20 0 -120 200 0 100 0 100 0
50 80 0 -15 15 11 25 0 -150 200 0 100 0 100 0
80 120 0 -20 20 15 30 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100
120 180 0 -25 25 19 35 0 -250 350 -250 150 -150 200 -100
180 250 0 -30 30 23 50 0 -300 350 -250 150 -150 200 -100
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDp VDmp Kea ΔCs  
přes do max min max max max max min
mm   µm            
18 30 0 -12 12 9 18 0 -120
30 50 0 -14 14 11 20 0 -120
50 80 0 -16 16 12 25 0 -150
80 120 0 -18 18 14 35 0 -200
120 150 0 -20 20 15 40 0 -250
150 180 0 -25 25 19 45 0 -250
180 250 0 -30 30 23 50 0 -300
250 315 0 -35 35 26 60 0 -350
315 400 0 -40 40 30 70 0 -400
 
Přesnost rozměrů a chodu kuželíkových ložisek
Stupeň přesnosti P6X
Vnitřní kroužek a celková šířka ložiska
d   Δdmp   Vdp Vdmp Kia ΔBs   ΔTs   ΔT1s   ΔT2s  
přes do max min max max max max min max min max min max min
mm   µm                        
10 18 0 -12 12 9 15 0 -50 100 0 50 0 50 0
18 30 0 -12 12 9 18 0 -50 100 0 50 0 50 0
30 50 0 -12 12 9 20 0 -50 100 0 50 0 50 0
50 80 0 -15 15 11 25 0 -50 100 0 50 0 50 0
80 120 0 -20 20 15 30 0 -50 100 0 50 0 50 0
120 180 0 -25 25 19 35 0 -50 150 0 50 0 100 0
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDp VDmp Kea ΔCs  
přes do max min max max max max min
mm   µm            
18 30 0 -12 12 9 18 0 -100
30 50 0 -14 14 11 20 0 -100
50 80 0 -16 16 12 25 0 -100
80 120 0 -18 18 14 35 0 -100
120 150 0 -20 20 15 40 0 -100
150 180 0 -25 25 19 45 0 -100
180 250 0 -30 30 23 50 0 -100
250 315 0 -35 35 26 60 0 -100
 
Přesnost rozměrů a chodu kuželíkových ložisek
Stupeň přesnosti P6
Vnitřní kroužek a celková šířka ložiska
d   Δdmp   Kia ΔBs   ΔTs  
přes do max min max max min max min
mm   µm            
10 18 0 -7 7 0 -200 200 0
18 30 0 -8 8 0 -200 200 0
30 50 0 -10 10 0 -240 200 0
50 80 0 -12 10 0 -300 200 0
80 120 0 -15 13 0 -400 200 -200
120 180 0 -18 18 0 -500 350 -250
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   Kea ΔCs
přes do max min max  
mm   µm      
           
18 30 0 -8 9
Odpovídá ΔBs
vnitřního
kroužku
téhož
ložiska
30 50 0 -9 10
50 80 0 -11 13
80 120 0 -13 18
120 150 0 -15 20
150 180 0 -18 23
180 250 0 -20 25
250 315 0 -25 30
 
Přesnost rozměrů a chodu kuželíkových ložisek
Stupeň přesnosti P5
Vnitřní kroužek a celková šířka ložiska
d   Δdmp   Vdp Vdmp Kia Sd ΔBs   ΔTs  
přes do max min max max max max max min max min
mm   µm                  
10 18 0 -7 5 5 5 7 0 -200 200 -200
18 30 0 -8 6 5 5 8 0 -200 200 -200
30 50 0 -10 8 5 5 8 0 -240 200 -200
50 80 0 -12 9 6 7 8 0 -300 200 -200
80 120 0 -15 11 8 8 9 0 -400 200 -200
120 180 0 -18 14 9 11 10 0 -500 350 -250
 
Vnější kroužek
D   ΔDmp   VDp VD Kea SD ΔCs
přes do max min max max max max  
mm   µm            
                 
18 30 0 -8 6 5 6 8 Odpovídá
ΔBs vnitřního
kroužku
téhož
ložiska
30 50 0 -9 7 5 7 8
50 80 0 -11 8 6 8 8
80 120 0 -13 10 7 10 9
120 150 0 -15 11 8 11 10
150 180 0 -18 14 9 13 10
180 250 0 -20 15 10 15 11
250 315 0 -25 19 13 18 13
 
Přesnost rozměrů a chodu axiálních ložisek
Stupeň přesnosti P0, P6 a P5
Hřídelový kroužek
d   Δdmp   Vdp Si   1)
d2   Δd2mp   Vd2p P0 P6 P5
přes do max min max max max max
mm   µm          
- 18 0 -8 6 10 5 3
18 30 0 -10 8 10 5 3
30 50 0 -12 9 10 6 3
50 80 0 -15 11 10 7 4
80 120 0 -20 15 15 8 4
120 180 0 -25 19 15 9 5
180 250 0 -30 23 20 10 5
250 315 0 -35 26 25 13 7
315 400 0 -40 30 30 15 7
400 500 0 -45 34 30 18 9
500 630 0 -50 38 35 21 11
630 800 0 -75 - 40 25 13
 
Tělesový kroužek
D   ΔDmp   VDp Se 1)
přes do max min max    
mm   µm        
             
18 30 0 -13 10 Odpovídá Si
hřídelového
kroužku téhož
ložiska
30 50 0 -16 12
50 80 0 -19 14
80 120 0 -22 17
120 180 0 -25 19
180 250 0 -30 23
250 315 0 -35 26
315 400 0 -40 30
400 500 0 -45 34
500 630 0 -50 38
630 800 0 -75 55
800 1000 0 -100 75
1000 1250 0 -125 -
1250 1600 0 -160 -
 
 1. Neplatí pro axiální soudečková ložiska

7.2.3 Vnitřní vůle ložiska

Vůle v ložisku je hodnota délky posunutí jednoho kroužku smontovaného ložiska vzhledem k druhému kroužku z jedné krajní polohy do druhé (viz Obr. 7.3). Posunutí může být v radiálním směru (radiální vůle) nebo v axiálním směru (axiální vůle).

 

Obr. 7.3

V zabudovaném ložisku zpravidla zjistíme menší radiální vůli, než má totéž ložisko v nesmontovaném stavu. Zmenšení radiální vůle je způsobeno velikostí přesahů ložiskových kroužků na čepu a v díře tělesa a je tedy závislé na zvolené toleranci průměrů úložných ploch pro ložisko. Další změna radiální vůle, zejména její zmenšování, nastává během provozu vlivem teploty vyvolané vlastním provozem ložiska a vnějších zdrojů, ale i od pružných deformací způsobených zatížením. Směrodatný je ložiska při ustálených provozních vlivech. Malé předpětí mezi kuličkami a oběžnými drahami nemívá zpravidla škodlivý vliv. 

Válečková, kuželíková soudečková ložiska mají větší tuhost, a proto mají mít malou provozní vůli, která je nutná pro bezpečný a spolehlivý chod, hlavně při těžkých provozních podmínkách. Je-li požadavek na zvláště vysokou tuhost uložení, např. u obráběcích strojů, montují se ložiska s předpětím.

Pro ložiska normálního provedení je vůle stanovena tak, aby bylo možno jeden z ložiskových kroužků uložit pevně, což je postačující pro většinu provozních poměrů v uložení. Pro zvláštní případy uložení s jinými nároky na radiální vůli se vyrábějí ložiska s různou radiální vůlí označovanou C1 až C5.

Hodnoty různých stupňů vnitřní vůle podle normy ISO 5753 jsou pro jednotlivé konstrukční skupiny ložisek uvedeny v tabulkách 7.17 až 7.23, přičemž tyto hodnoty platí pro nezamontovaná ložiska při nulovém zatížení během měření.
 
Radiální vůle jednořadých kuličkových ložisek
Průměr díry Radiální vůle                 Jednořadá
kuličková ložiska
rozebíratelná
typu E a BO
Radiální vůle
                           
d   C2   Normální   C3   C4   C5      
přes do min max min max min max min max min max min max
mm   µm                     µm  
2,5 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37 E10, E12 15 30
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45 E15 15 30
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48 BO17, E17 25 45
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53 E20 20 40
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64      
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73      
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90      
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105      
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120      
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140      
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160      
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180      
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200      
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 215      
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265      
225 250 2 40 30 95 85 160 145 225 205 300      
250 280 2 45 35 105 90 170 155 245 225 340      
280 315 2 55 40 115 100 190 175 270 245 370      
315 355 3 60 45 125 110 210 195 300 275 410      
355 400 3 70 55 145 130 240 225 340 315 460      
400 450 3 80 60 170 150 270 250 380 350 520      
450 500 3 90 70 190 170 300 280 420 390 570      
500 560 10 100 80 210 190 330 310 470 440 630      
560 630 10 110 90 230 210 360 340 520 490 700      
630 710 20 130 110 260 240 400 380 570 540 780      
710 800 20 140 120 290 270 450 430 630 600 860      
800 900 20 160 140 320 300 500 480 700 670 960      
900 1000 20 170 150 350 330 550 530 770 740 1040      
1000 1120 20 180 160 380 360 600 580 850 820 1150      
 
Axiální vůle dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem
Průměr díry Axiální vůle            
d   C2   normální   C3   C4  
přes do min max min max min max min max
mm   µm              
6 10 1 11 5 21 12 28 25 45
10 18 1 12 6 23 13 31 27 47
18 24 2 14 7 25 16 34 28 48
24 30 2 15 8 27 18 37 30 50
30 40 2 16 9 29 21 40 33 54
40 50 2 19 11 33 23 44 36 58
50 65 3 22 13 36 26 48 40 63
65 80 3 24 15 40 30 54 46 71
80 100 3 26 18 46 35 63 - -
100 110 4 30 22 53 42 73 - -
 
Radiální vůle dvouřadých naklápěcích kuličkových ložisek
Průměr díry   Válcová díra                 Kuželová                  
    Radiální vůle                 Radiální vůle                
d   C2   normální   C3   C4   C5   C2   normální   C3   C4   C5  
přes do min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max
mm   μm                   μm                  
2,5 6 1 8 5 15 10 20 15 25 21 33 - - - - - - - - - -
6 10 2 9 6 17 12 25 19 33 27 42 - - - - - - - - - -
10 14 2 10 6 19 13 26 21 35 30 48 - - - - - - - - - -
14 18 3 12 8 21 15 28 23 37 32 50 - - - - - - - - - -
18 24 4 14 10 23 18 30 25 39 34 52 7 17 13 26 20 33 28 42 37 55
24 30 5 16 11 24 19 35 29 46 40 58 9 20 15 28 23 39 33 50 44 62
30 40 6 18 13 29 23 40 34 53 46 66 12 24 19 35 29 46 40 59 52 72
40 50 6 19 14 31 25 44 37 57 50 71 14 27 22 39 33 52 45 65 58 79
50 65 7 21 16 36 30 50 45 69 62 88 18 32 27 47 41 61 56 80 73 99
65 80 8 24 18 40 35 60 54 83 76 108 23 39 35 57 50 75 69 98 91 123
80 100 9 27 22 48 42 70 64 96 89 124 29 47 42 68 62 90 84 116 109 144
100 120 10 31 25 56 50 83 75 114 105 145 35 56 50 81 75 108 100 139 130 170
120 140 10 38 30 68 60 100 90 135 125 175 - - - - - - - - - -
140 160 15 44 35 80 70 120 110 161 150 210 - - - - - - - - - -
 
Radiální vůle jednořadých válečkových ložisek
Průměr díry Radiální vůle                
d   C2   normální   C3   C4   C5  
přes do min max min max min max min max min max
mm   µm                  
                       
10 24 0 25 20 45 35 60 50 75 65 90
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75 70 95
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85 80 105
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 95 125
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140
65 80 10 45 40 75 65 100 90 125 130 165
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190
100 120 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 275
160 180 25 75 75 125 120 170 170 220 250 300
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365
225 250 45 110 110 175 170 235 235 300 330 395
250 280 55 125 125 195 190 260 260 330 370 440
280 315 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600
400 450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735
500 560 120 240 240 360 360 480 480 600 695 815
560 630 140 260 260 380 380 500 500 620 780 900
630 710 145 285 285 425 425 565 565 705 870 1010
710 800 150 310 310 470 470 630 630 790 980 1140
800 900 180 350 350 520 520 690 690 860 1100 1270
900 1000 200 390 390 580 580 770 770 960 1220 1410
1000 1120 220 430 430 640 640 850 850 1060 1360 1570
1120 1250 230 470 470 710 710 950 950 1190 1520 1760
 
Radiální vůle dvouřadých válečkových ložisek s kuželovou dírou
Ložiska s nezaměnitelnými kroužky, určená pro pracovní vřetena obráběcích strojů 
Průměr díry Radiální vůle
d   C1NA   C2NA  
přes do min max min max
mm   µm      
24 30 15 25 25 35
30 40 15 25 25 40
40 50 17 30 30 45
50 65 20 35 35 50
65 80 25 40 40 60
80 100 35 55 45 70
100 120 40 60 50 80
120 140 45 70 60 90
140 160 50 75 65 100
160 180 55 85 75 110
180 200 60 90 80 120
200 225 60 95 90 135
225 250 65 100 100 150
250 280 75 110 110 165
280 315 80 120 120 180
315 355 90 135 135 200
355 400 100 150 150 225
400 450 110 170 170 255
450 500 120 190 190 285
500 560 130 210 210 315
560 630 140 230 230 345
630 710 160 260 260 390
710 800 180 290 290 435
800 900 200 320 320 480
900 1000 - - 355 540
 
Radiální vůle jednořadých jehlových ložisek bez klece se zaměnitelnými kroužky
Průměr díry Radiální vůle
d   normální   C3  
přes do min max min max
mm   µm      
10 14 10 50 25 70
14 18 15 55 35 75
18 24 25 65 40 80
24 30 30 65 50 80
30 40 40 75 60 95
40 50 40 85 65 100
50 65 45 90 70 120
65 80 50 110 75 135
80 100 60 115 95 150
100 120 70 125 115 70
120 140 80 155 130 205
140 160 80 160 140 210
 
Radiální vůle dvouřadých soudečkových ložisek
Průměr díry Válcová díra                
    Radiální vůle                
d   C2   normální   C3   C4   C5  
přes do min max min max min max min max min max
mm   µm                  
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 760
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440
900 1000 260 480 480 710 710 930 930 1220 1220 1570
1000 1120 290 530 530 780 780 1020 1020 1330 1330 1720
 
Radiální vůle dvouřadých soudečkových ložisek
Průměr díry Kuželová díra                
    Radiální vůle                
d   C2   normální   C3   C4   C5  
přes do min max min max min max min max min max
mm   µm                  
30 40 25 35 35 50 50 65 65 85 85 105
40 50 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
80 100 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 110 160 160 220 220 290 290 370 370 470
200 225 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620
280 315 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1000
500 560 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100
560 630 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230
630 710 350 510 510 670 670 850 850 1090 1090 1360
710 800 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1500
800 900 440 640 640 840 840 1070 1070 1370 1370 1690
900 1000 490 710 710 930 930 1190 1190 1520 1520 1860
1000 1120 530 770 770 1030 1030 1300 1300 1670 1670 2050

Pro dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se místo radiální vůle uvádí axiální vůle měřená při axiálním zatížení 100 N.

Při volbě vůle odlišné od normální je třeba postupovat opatrně a zvážit vliv provozních podmínek za ustáleného stavu. Radiální vůle menší než normální se volí poměrně zřídka, např. u válečkových ložisek pro vřetena obráběcích strojů. Častěji se vyskytují případy, kdy je třeba volit ložiska s radiální vůlí větší než normální. Je to zejména při překročení mezních otáček, při vyšším teplotním spádu mezi vnitřním a vnějším kroužkem a konečně pro zvýšení axiální zatížitelnosti jednořadých kuličkových ložisek. U těchto ložisek se zvýší axiální zatížitelnost při vůli C3 asi o 10% a při vůli C4 asi o 20% při normálních podmínkách.

Je pochopitelné, že nejen příliš malá, ale i příliš velká radiální vůle má škodlivý vliv na chod a trvanlivost valivého ložiska. Ze zkušenosti je známo, že valivému ložisku škodí více malá radiální vůle než velká. Jsou-li provozní tepelné poměry v ložisku nejasné, je bezpečnější volit poněkud větší radiální vůli, která se může v krajním případě projevit v malém zmenšení trvanlivosti ložiska, jež je zanedbatelné.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a jednořadá kuželíková ložiska jsou
obvykle montována ve dvojicích, u kterých se radiální či axiální vůle nebo předpětí nastavuje při montáži. S výhodou lze využít vlastností tzv. sdružených ložisek, u kterých je výsledná axiální vůle nastavena již u výrobce ložisek.

Závislost radiální vůle a axiální vůle u některých druhů ložisek vyplývá z tabulky 7.24.
 
Závislost radiální vůle Vr a axiální vůle Va
Typ ložiska Va/Vr
Jednořadá kuličková ložiska  -
Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, typ 32, 33 1,4
Naklápěcí kuličková ložiska 1,5/e
Kuželíková ložiska
Soudečková ložiska

Na obrázku 7.4 je uvedený informativní diagram závislosti radiální a axiální vůle v ložisku platný pro jednořadá kuličková ložiska.
 

Obr. 7.4

7.3 Materiály valivých ložisek

7.3.1 Materiály ložiskových kroužků a valivých těles

Z pohledu materiálů používaných pro výrobu valivých ložisek je trvanlivost a spolehlivost valivých ložisek cíleně zvyšována použitím přesnějších metalurgických technologií vycházejících z posledních výzkumů. Již dřívějšími výzkumy byla prokázána přímá souvislost mezi mikročistotou použité ložiskové ocele a výskytem podpovrchového únavového poškození ve valivém styku. Vzhledem k vysokým tlakům v oblasti valivého kontaktu jsou přísné požadavky na mikročistotu a rovnoměrnost rozložení karbidických fází odůvodněny.  Požadavku neustálého zvyšování trvanlivosti lze vyhovět vysoce přesnou a jakostní výrobou v součinnosti s používáním materiálů s nízkým obsahem kyslíku a nekovových vměstků a technologicky správným tepelným zpracováním kroužků a valivých těles ložisek, kdy je dosaženo předepsané tvrdosti, mikrostruktury a rozměrové stálosti. Tím je zajištěna odolnost proti opotřebení a potřebná únosnost valivého kontaktu.  Chemické složení a maximální obsahy nežádoucích prvků jsou určeny mezinárodní normou pro ložiskové ocele ISO 683-17.
Pro uložení, kde je nebezpečí poškození v oblasti valivého styku průchodem elektrického proudu, je možné dodávat ložiska s keramickým izolačním povlakem vnějšího kroužku. 
V případě zvláštních požadavků na materiál, konstrukci nebo použití ložisek podá informace technicko - konzultační středisko ZKL.

Polotovary

Polotovar pro výrobu kroužků valivých ložisek a valivých těles musí kromě ekonomického hlediska splňovat i technologické požadavky s ohledem na vhodný průběh vláken a správné rozmístění karbidických fází. Jak z ekonomického hlediska, tak i výhodným průběhem vláken je nejvýhodnější použití polotovaru trubky, který je za studena rozválcován do hotového stavu před tepelným zpracováním. Tímto způsobem je vyráběna většina sortimentu ložisek se zvýšenou základní trvanlivostí označených „NEW FORCE“. 

Prokalitelné ocele

Většina standardně vyráběných valivých ložisek ZKL je vyráběna z prokalitelných ocelí určených pro výrobu valivých ložisek. Jedná se o uhlíko – chromové ocele s obsahem přibližně 1% uhlíku a 1,5% chromu podle mezinárodní normy ISO 683-17 „Ocele pro tepelné zpracování, ocele legované a ocele automatové, část 17: Ocele na valivá ložiska“. Materiál má po tepelném zpracování stejnou strukturu a tvrdost v celém průřezu součásti. Po provedeném martenzitickém nebo bainitickém kalení a následném popuštění je tvrdost hotových povrchů 58 až 65 HRC.
V závislosti na typu je pro standardní valivá ložiska ZKL doporučená nejvyšší provozní teplota 120°C až 200°C. Maximální teplota použití ložisek závisí na tepelném zpracování ložiskových součástí. Pro provoz za teplot do 250°C se ložiskové součásti mohou stabilizovat zvláštním postupem tepelného zpracování. V případě tepelné stabilizace pro provoz za vyšších teplot již dochází k výraznému snižování tvrdosti součástí a tím i dynamické únosnosti ložisek. V případě požadavku na provoz dlouhodobě nad hranicí 250°C proto doporučujeme ložiska z vysoce legovaných ocelí, určených pro vysoké teploty.
 

Cementační ocele

Ložiskové součásti mají po nasycení uhlíkem a zakalení tvrdý povrch a současně houževnaté jádro. Používají se pro výrobu ložisek, která jsou zatížená velkými rázy, uložení s velkým přesahem, případně pro uložení s možností znečištěného mazání.

Korozivzdorné ocele

Tyto oceli se používají pro ložiska určená pro provoz v oxidačním prostředí, například pro leteckou techniku nebo potravinářský průmysl.

Ocele pro vysoké teploty

Tyto materiály jsou používány pro ložiska pracující trvale za teplot vyšších než 250°C při zachování tvrdosti a standardních provozních vlastností, například v leteckých motorech. 

Ocele pro povrchové kalení

Tyto oceli nabízí výhodnou kombinaci kalené tvrdé oběžné dráhy s houževnatým jádrem průřezu. Využívají se především u velkorozměrných ložisek, nebo ložisek s upínacími přírubami, které jsou součástí ložiskových kroužků
 

7.3.2 Materiály pro výrobu klecí

Materiály používané na výrobu klecí jsou voleny s ohledem na provozní teplotu ložiska, zda ložisko bude pracovat ve standardním nebo vibračním prostředí, případně dle požadavku na chemickou nebo korozní odolnost. 
Materiály používané pro výrobu klecí musí mít jako základní vlastnost dobrou otěruvzdornost, kluzné vlastnosti spolu s dostatečnou houževnatostí. 

Ocelové klece lisované

Lisují se z nízkouhlíkových ocelí, které zaručují přesnost tvaru hotové klece a dostatečnou houževnatost. Pro zlepšení kluzných vlastností a otěruvzdornosti se povrch lisovaných klecí chemickotepelně upravuje. Vyhovují běžnému teplotnímu režimu provozu ložisek do 300°C.
Lisované klece se vyrábějí u menších velikostí ložisek i z mosazného plechu.

Masívní mosazné klece

Jsou vyráběny frézováním z předkovaných nebo odstředivě litých polotovarů. Provozní teplota by neměla překročit 250°C.

Ocelové klece masívní

Jsou v odůvodněných případech alternativou k mosazným masívním klecím. Provozní teplota může být do 300°C. Povrch klece může být chemickotepelně upraven.

7.3.3 Ostatní materiály

Polymery

Polymery zpravidla z polyamidu 66 zesíleného skelnými vlákny jsou používány zejména pro výrobu klecí a vodících kroužků klecí soudečkových dvouřadých ložisek konstrukce CJ. Teplota provozu těchto součástí by při použití běžných maziv neměla dlouhodobě překročit 120°C, krátkodobě (do 10 hodin) 150°C a špičkově (do 20 minut) 170°C. Použitelnost ložisek s polyamidovými součástmi při nízkých teplotách je vzhledem ke ztrátě pružnosti polyamidu do teplot -40°C.

Keramické materiály

Používají se především k zamezení poškození ložisek průchodem elektrického proudu, a to buď ve formě termicky nanesených povlaků na povrchu vnějšího, nebo vnitřního kroužku, případně použitím keramických valivých těles. Použití valivých těles z keramického materiálu má své opodstatnění i u vysokootáčkových speciálních ložisek.  

Ostatní

Matriály kontaktních těsnění jsou voleny tak, aby jejich tepelná a degradační odolnost vyhovovala zvolenému použití.

7.4 Klece

Klec ve valivém ložisku plní následující úlohy. Rozděluje valivá tělesa rovnoměrně po obvodu a zabraňuje jejich vzájemnému styku a tím se snižuje tření v ložisku. Brání prokluzu valivých tělísek v ložisku a brání vypadnutí valivých těles z rozebíratelných ložisek při jejich montáži.

Z hlediska konstrukce a materiálů se klece dělí na lisované (obr. 7.5) a masivní (obr. 7.6).
Lisované klece se vyrábějí převážně lisováním z ocelového nebo mosazného plechu a většinou se požívají v rozměrově menších až středních ložiscích. Jejich předností oproti masivním klecím je menší hmotnost. 
Masivní klece se vyrábějí z oceli, mosazi, bronzu, lehkých kovů nebo z plastů v různém konstrukčním provedení. Kovové materiály klecí se uplatňují v případech, když jsou na pevnost klece kladeny zvýšené nároky a ložisko je určeno pro vyšší provozní teploty. Klece jsou v ložisku radiálně vedeny na valivých tělesech, což je nejrozšířenější způsob, nebo na nákružku jednoho z ložiskových kroužků (obr. 7.7).

 

Obr. 7.5

Obr. 7.6

Obr. 7.7

Masivní polymerové klece se vyrábějí vstřikováním. Technologie vstřikování umožňuje vyrobit tvary klecí, jež umožňují navrhovat ložiska s vysokou únosností. Pružnost a nízká hmotnost polyamidu se příznivě uplatňuje i při rázovém namáhání ložisek, vysokém zrychlení a zpomalení. Polyamidové klece se vyznačují dobrými kluznými vlastnostmi. Při mazání ložisek olejem mohou aditiva obsažená v oleji negativně ovlivnit životnost klece.  

Klece z fenologické pryskyřice jsou lehké, nejsou ale vhodné pro vysoké teploty. Dobře však odolávají odstředivým silám. Jsou standardně používány v přesných kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem.

Čepové klece se vyrábí z oceli, podmínkou je použití provrtaných valivých těles (obr. 7.8). Čepové klece jsou používány především u velkorozměrových ložisek

Obr. 7.8

Ložiska bez klece tj. s plným počtem valivých těles, se používají zřídka a to pouze pro některé typy ložisek, např. jednořadá válečková ložiska.

V textech k jednotlivým konstrukčním skupinám ložisek je v oddílu věnovaném klecím vždy uveden přehled klecí vyráběných v základním provedení a možnosti dodávek ložisek s klecí v odlišném provedení.
 

7.5 Kryty a těsnění

Ložiska s kryty na jedné nebo na obou stranách se vyrábějí s krycími plechy (Z, 2Z, ZR, 2ZR – obr. 7.9) nebo s kontaktním těsněním (RS, 2RS, RSR, 2RSR – obr. 7.10). Krycí plechy vytvářejí bezdotykové těsnění. V provedení Z a 2Z je osazení pro krycí plech na vnitřním kroužku, v provedení ZR a 2ZR přiléhá krycí plech na hladký nákružek vnitřního kroužku ložiska.

 

Obr. 7.9

Obr. 7.10

Těsnění tvoří těsnící kroužky z nitrilové pryže navulkanizované na kovových výztuhách, které vytvářejí účinné dotykové těsnění v provedení se zaobleným osazením na vnitřním kroužku (RS, 2RS) nebo v provedení s dotykem na hladký nákružek vnitřního kroužku (RSR, 2RSR).
Kryty a těsnící kroužky jsou upevněny v zápichu vnějšího kroužku a nejsou odnímatelné.
Ložiska v základním provedení jsou plněna kvalitním plastickým mazivem s teplotním rozsahem od -30°C do + 100°C, krátkodobě až do + 120°C. Náplň plastického maziva zabezpečuje mazání zpravidla po celou dobu trvanlivosti ložiska při normálních provozních podmínkách. Ložiska v tomto provedení není možno domazávat. 

7.6 Označování valivých ložisek

Ložisko je určeno základním označením a jeho rozšířením vyjadřujícím jeho odlišnost od ložiska v základním provedení. Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska. Přehled značek a jejich pořadí vyplývá ze schématu na obrázku 7.11.

 

Obr. 7.11

7.6.1 Základní provedení ložiska

V základním provedení se ložiska značí základním označením, které se skládá z označení typu a velikosti ložiska. Označení typu tvoří zpravidla znak vyjadřující konstrukci ložiska (pozice 3 schématu) a znak pro rozměrovou skupinu nebo průměrovou řadu (pozice 4 a 5), např. typ 223, 302, NJ22, 511, 62, 12 a podobně. Označení velikosti ložiska je tvořeno znaky pro jmenovitý průměr díry d ložiska (pozice 6).

Ložiska s průměrem díry d < 10 mm:

Číslice oddělené zlomkovou čárou resp. poslední číslice udává přímo jmenovitý rozměr díry v mm, např. 619/2, 624.

Ložiska s průměrem díry d = 10 až 17 mm:

dvojčíslo     00 značí díru     d = 10 mm, např. 6200
        01         d = 12 mm, např. 51101
        02         d = 15 mm, např. 3202
        03         d = 17 mm, např. 6303
Výjimku v označování tvoří jednořadá kuličková ložiska rozebíratelného typu E a BO, kde dvojčíslo udává přímo průměr díry v mm, např. E17.

Ložiska s průměrem díry d = 20 mm až 480 mm:

Průměr díry je pětinásobkem posledního dvojčíslí, např. ložisko 1320 má průměr díry d = 20 x 5 = 100 mm.
Výjimku tvoří ložiska s dírou d = 22, 28 a 32 mm, u kterých dvojčíslo oddělené zlomkovou čarou udává přímo průměr díry v mm, např. 320/32AX, a některé typy ložisek, jako např. rozebíratelná jednořadá kuličková ložiska typu E a jednořadá válečková ložiska typu NG, u kterých dvojčíslí, resp. trojčíslí udává přímo průměr díry v mm, např.: E20, NG160.

Ložiska s průměrem díry d > 500 mm:

Poslední trojčíslí, resp. čtyřčíslí, oddělené zlomkovou čárou, udává přímo průměr díry v mm, např. 230/530M, NU29/1060.
 

7.6.2 Úplné označení ložisek

Ložiska vyrobená v odlišném provedení od základního se značí tzv. úplným označením, jak je znázorněno ve schématu na obr. 7.11. Toto se skládá ze základního označení a z doplňkových znaků, kterými je vyjádřena odlišnost od základného provedení. 

Význam doplňkových znaků

V následující části je uveden v souladu s úplným označováním přehled a význam požívaných doplňkových znaků. Číslo v závorce uváděné u jednotlivých skupin odpovídá číslu pozice ve schématu. Schéma také uvádí pozice v úplném označení ložiska, které se oddělují mezerou. Ostatní značky se píší dohromady bez mezery. Značky rozšíření označení, které začínají číslicí, se od základního označení oddělují pomlčkou, např. 6305-2Z.
Význam doplňkových znaků pro konstrukční odlišnosti u různých druhů ložisek je popsán v příslušných kapitolách tabulkové části katalogu.

Doplňkové znaky před základním označením

Jiný materiál než běžná ocel na valivá ložiska (1)

C    –    valivá tělesa z keramiky, např. C B7006CTA
HSS – rychlořezné oceli, např. HSS 6215
X    –    korozivzdorné oceli, např. X 623
T    –    cementační oceli, např. T 32240


Neúplnost ložiska (2)

L     –     samostatný odebíratelný kroužek rozebíratelného ložiska, např. L NU206, u axiálních kuličkových ložisek bez hřídelového kroužku, např. L 51215
R     –     rozebíratelné ložisko bez odebíratelného kroužku, např. R NU206 nebo R N310
E     –     samostatný hřídelový kroužek axiálního kuličkového ložiska, např. E 51314
W     –     samostatný tělesový kroužek axiálního kuličkového ložiska, např. W 51414
K     –     klec s valivými tělesy, např. K NU320

Doplňkové znaky za základním označením

Odlišnost vnitřní konstrukce (7)

A    –    jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α = 25°, 
např. B7205ATB P5
    –    jednořadá kuželíková ložiska s vyšší únosností a vyšší mezní frekvencí otáček,  např. 30206A
    –    axiální kuličková ložiska s vyšší mezní frekvencí otáček, např. 51105A
AA    – jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α  = 26°,
např. B7210AATB P5
B    –    jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α  = 40°, 
např. 7304B
    –     jednořadá kuželíková ložiska se stykovým úhlem α > 17° např. 32315B
BE    – jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α  = 40°, 
v novém konstrukčním provedení, např. 7310BETNG
C    –    jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α  = 15°, 
např. 7220CTB P4
    –    dvouřadá soudečková ložisko v novém konstrukčním provedení, např. 22216C
CA    –    jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α  = 12°, 
např. B7202CATB P5
CB    –    jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, se stykovým úhlem α  = 10°, 
např. B7206CBTB P4
D    –    jednořadá kuličková ložisko typu 160 s vyšší únosností, např. 16004D
E    –    jednořadá válečková ložiska s vyšší únosností, např. NU209E
    –     dvouřadá soudečková ložiska s vyšší únosností, např. 22215E
    –     axiální soudečková ložiska s vyšší únosností, např. 29416E


Odlišnost hlavních rozměrů (8)

X    –    Změna hlavních rozměrů, zavedených novými mezinárodními normami, např. 32028AX


Kryty (9)

RS    –    těsnění na jedné straně, např. 6304-RS
-2RS    –    těsnění na obou stranách, např. 6204-2RS
RSN    –    těsnění na jedné straně a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku na opačné straně než je těsnění, např. 6306-RSN
RSNB    –těsnění na jedné straně a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku na stejné straně jako těsnění, např. 6210-RSNB
-2RSN    – těsnění na obou stranách a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, 
např. 6310-2RSN
RSR    –    těsnění na jedné straně přiléhající na hladký nákružek vnitřního kroužku, 
např. 624-RSR
-2RSR    –těsnění na obou stranách přiléhající na hladký nákružek vnitřního kroužku, 
např. 608-2RSR
Z    –    krycí plech na jedné straně, např. 6206-Z
-2Z    –    krycí plech na obou stranách, např. 6304-2Z
ZN    –    krycí plech na jedné straně a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku na opačné straně, než je krycí plech, např. 6208-ZN
ZNB    –    krycí plech na jedné straně a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku na stejné straně, jako je krycí plech, např. 6306-ZNB
-2ZN    –    krycí plechy na obou stranách a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, 
např. 6208-2ZN
ZR    –    krycí plech na jedné straně přiléhající na hladký nákružek vnitřního kroužku, 
např. 608-ZR
-2ZR    –    krycí plechy na obou stranách přiléhající na hladké nákružky vnitřních kroužků, 
např. 608-2ZR


Konstrukční změna ložiskových kroužků (10)

K    –    kuželová díra, kuželovitost 1:12, např. 1207K
K30    –    kuželová díra, kuželovitost 1:30, např. 24064K30M
N    –    drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, např. 6308N
NR    –    drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku a vložený pojistný kroužek, 
např. 6310NR
NX    –    drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, jejíž rozměry neodpovídají ČSN 02 4605, např. 6210NX
D    –    dělený vnitřní kroužek, např. 3309D
W33    –    drážka a mazací otvory na obvodě vnějšího kroužku, např. 23148W33M
O    –    mazací drážky na zaoblení vnějšího kroužku ložiska, např. NU1014O


Klec (11)

Materiál klece u ložisek v základním provedení se zpravidla neuvádí
J    –    klec lisovaná z ocelového plechu, vedená na valivých tělesech, např. 6034J
J2    –    klec lisovaná z ocelového plechu, vedená na valivých tělesech. Nové konstrukční provedení jednořadých kuželíkových ložisek, např. 30206AJ2
Y    –    klec lisovaná z mosazného plechu, vedená na valivých tělesech, např. 6001Y
F    –    masivní klec z oceli, vedená na valivých tělesech, např. 6418F
L    –    masivní klec z lehkého kovu, vedená na valivých tělesech, např. NG180L C3S0
M    –    masivní klec z mosazi nebo bronzu, vedená na valivých tělesech, např. NU330M
T    –    masivní klec z textitu, vedená na valivých tělesech, např. 6005T
TN    –    masivní klec z polyamidu nebo obdobného plastu, vedená na valivých tělesech,  
např. 6207TN
TNG    – masivní klec z polyamidu nebo z obdobného plastu zesílená skelnými vlákny, vedená na valivých tělesech, např. 2305TNG

Provedení klece (uvedené znaky se vždy používají ve spojení se znaky materiálu klece).
A     –     klec vedená na vnějším kroužku, např. NU226MA
B     –     klec vedená na vnitřním kroužku, např. B7204CATB P5
P     –     klec masivní okénková, např. NU1060MAP
H     –     klec otevřená jednodílná, např. 629TNH
S     –     klec s mazacími drážkami, např. NJ418MAS
R     –     klec postříbřená, např. 6210MAR
V     –     ložisko bez klece s plným počtem valivých těles, např. NU209V

Stupeň přesnosti (12)

P0    –    normální stupeň přesnosti (neoznačuje se), např. 6204
P6    –    vyšší stupeň přesnosti jako normální, např. 6322 P6
P5    –    vyšší stupeň přesnosti jako P6, např. 6201 P5
P5A    –    v některých parametrech vyšší stupeň přesnosti jako P5, např. 6006TB P5A
P4    –    vyšší stupeň přesnosti jako P5, např. B7204CBTB P4
P4A    –    v některých parametrech vyšší stupeň přesnosti jako P4, např. B7205CATB P4A
P2    –    vyšší stupeň přesnosti jako P4, např. B7200CBTB P2
P6E    –    vyšší stupeň přesnosti pro elektrické stroje točivé, např. 6204 P6E
P6X    –    vyšší stupeň přesnosti pro jednořadá kuželíková ložiska, např. 30210A P6X
SP    –    vyšší stupeň přesnosti pro válečková ložiska s kuželovou dírou, 
např. NN3022K SPC2NA
UP    –    vyšší stupeň přesnosti jako SP pro válečková ložiska s kuželovou dírou, 
např. N1016K UPC1NA

Vůle (13)

C2    –    vůle menší než normální, např. 608 C2
    –    normální vůle (neoznačuje se), např. 6204
C3    –    vůle větší než normální, např. 6310 C3
C4    –    vůle větší než C3, např. NU320M C4
C5    –    vůle větší než C4, např. 22330M C5
NA    –    radiální vůle u ložisek s nezaměnitelnými kroužky (uvádí se vždy za znakem skupiny radiální vůle), např. NU215 P63NA
R...    –    radiální vůle v nenormalizovaném rozsahu (rozsah v µm), např. 6210 R10-20
A...    –    axiální vůle v nenormalizovaném rozsahu (rozsah v µm), např. 3210 A20-30


Hladina hlučnosti (14)

C6    –     snížená hladina hlučnosti nižší než normální (neoznačuje se), např. 6304 C6
C06    – snížená hladina hlučnosti nižší než C6, např. 6205 C06
C66    – snížená hladina hlučnosti nižší než C06, např. 6205 C66
Konkrétní hodnoty pro C06 a C66 se určují na základě dohody zákazníka s dodavatelem.
Poznámka: Ložiska v stupni přesnosti P5 a přesnějším mají hladinu hlučnosti ve stupni C6.


Zvýšená bezpečnost provozu (15)

C7, C8, C9 – ložiska se zvýšenou bezpečností provozu určená především pro použití v leteckém průmyslu, např. 6008MB P68


Spojování znaků (12-15)

Znaky stupně přesnosti, vůle v ložisku, hladiny hlučnosti a zvýšené bezpečnosti provozu se spojují při současném vypuštění znaku C u druhé a následující zvláštní vlastnosti ložisek, např.:
P6 + C3 = P63     např. 6211 P63
P6 + C8 = P68     např. 16002 P68
C3 + C6 = C36     např. 6303-2RS C36
P5 + C3 + C9 = P539     např. 6205MA P539
P6 + C2NA + C6 = P626NA     např. NU1038 P626NA


Sdružování ložisek (16)

Označení sdružené dvojice, trojice nebo čtveřice ložisek pozůstává ze znaků vyjadřujících uspořádání ložisek a ze znaků určujících vnitřní vůli nebo předpětí sdružených ložisek.

 

Obr. 7.12

Kromě znaků uvedených v tabulce se používá znak U, kterým se označuje, že příslušná ložiska lze univerzálně sdružovat, příklad označení B7003CTA P4UL.

Vnitřní vůle nebo předpětí

Uvedené znaky se vždy požívají ve spojení se znaky sdružování.
A    –    sdružení ložisek s vůlí, např. 7305OA
O    –    sdružení ložisek bez vůle, např. 7305 P6XO
L    –    sdružení ložisek s malým předpětím, např. B7205CATB P4UL
M    –    sdružení ložisek se středním předpětím, např. B7204CATB P5XM
S    –    sdružení ložisek s velkým předpětím, např. B7304AATB P4OS


Stabilizace pro provoz při vyšší teplotě (17)

Oba kroužky mají stabilizované rozměry pro provoz při vyšší teplotě.
S0 – pro provozní teplotu     do 150 °C
S1     do 200 °C
S2     do 250 °C
S3     do 300 °C
S4     do 350 °C
S5     do 400 °C
Příklad označení NG160LB C4S3


Moment tření (18)

JU    –    snížený moment tření, např. 619/2 JU
JUA    –    ložiska se stanoveným momentem tření při rozběhu, např. 632 JUA
JUB    –    ložiska se stanoveným momentem tření při doběhu, např. 623 JUB
 

Plastické mazivo (19)

Pro ložiska s krytem nebo s těsněním na obou stranách se pro označení použitého plastického maziva jiného, než běžného, požívají přídavné znaky. První dva znaky určují rozsah provozní teploty maziva a třetí znak (písmeno) název resp. typ maziva, podle předpisu výrobce, případně další znak (číslice) určuje objem plastického maziva, kterým je vyplněn zakrytý prostor ložiska.

TL    –    mazivo pro nízké provozní teploty od -60 °C do +100 °C
        příklad označení 6302-2RS TL
TM    –    mazivo pro střední provozní teploty od -35 °C do +140 °C
        příklad označení 6204-2ZR TM
TH    –    mazivo pro vysoké provozní teploty od -30 °C do +200 °C
        příklad označení 6202-2Z TH
TW    –    mazivo pro nízké i vysoké teploty od - 40 °C do + 150 °C
        příklad označení 6310-2Z C4TW
Poznámka: Znak TM se nemusí uvádět na ložiscích a obalech

Ložiska podle zvláštních technických podmínek

Jednoúčelová ložiska, která odpovídají svými rozměry rozměrovému plánu, ale výčet všech značek rozšíření vyjadřujících jejich technickou charakteristiku by způsobil nepřehlednost označení, je možné po dohodě výrobce s odběratelem nahradit základním označením s připojením značky TPF nebo TPFK a dvou až třímístného čísla za základní označení ložiska, které určuje číslo dohodnuté technické specifikace stanovující všechny technické parametry ložisek
TPF    –    ložiska vyrobená podle zvláštních technických podmínek dohodnutých se zákazníkem, např. ložisko 6205MA P66 podle technických podmínek TPF 11142-71 se označuje: 6205MA P66 TPF 142.
TPFK    -     ložiska podle zvláštních technických podmínek dohodnutých se zákazníkem, u kterých je velký počet znaků vyjadřujících změny od základného provedení. V tomto případě se základní znaky nahrazují označením TPFK s příslušným číslem technických podmínek, např. ložisko NU1015, vyrobené podle technických podmínek. TPFK 11137-70 se označuje NU1015 TPFK137.

Ložiska podle zvláštní výkresové dokumentace PLC

Ložiska, která některým svým rozměrem neodpovídají rozměrovému plánu, ani neleží v linii dalšího vývoje, označuje výrobce značkou PLC a dalšími číselnými značkami. Zpravidla se jedná o jednoúčelová ložiska pro jednoho odběratele nebo určitý způsob použití.

PLC ABC-DE.F (struktura označení do roku 2012)

PLC    –    znak pro speciální valivé ložisko
A    –    konstrukční skupina 
0    –     jednořadá kuličková ložiska
1    –    dvouřadá kuličková ložiska
2    –    axiální kuličková ložiska
3    –    neobsazeno
4    –    jednořadá válečková, soudečková a jehlová ložiska
5    –    dvou- a víceřadá válečková, soudečková a jehlová ložiska
6    –    jednořadá, dvou- a čtyřřadá kuželíková ložiska
7    –    speciální dvouřadá ložiska
8    –    montážní celky a samostatné díly
9    –    axiální válečková, soudečková, kuželíková a jehlová ložiska
BC    –    rozměrová skupina – dva číselné znaky
DE    –    pořadové číslo v rozměrové skupině – dva číselné znaky
F    –    odlišnost provedení – jeden číselný znak, nebo kombinace číselného znaku a písmena

Vlivem rozšiřování sortimentu speciálních ložisek bylo v roce 2013 přistoupeno na změnu struktury značení speciálních ložisek. Zavedením nového systému nebude měněno značení již vyráběných ložisek.
 
PLC AB-CD-EF.G (struktura označení od roku 2013)

PLC    –    znak pro speciální valivé ložisko
A    –    konstrukční skupina 
1    –    kuličková ložiska
2    –    axiální kuličková ložiska
3    –    válečková ložiska
4    –    axiální válečková ložiska
5    –    jehlová ložiska
6    –    soudečková ložiska
7    –    axiální soudečková ložiska
8    –    kuželíková ložiska
9    –    axiální kuželíková ložiska
0 – ostatní ložiska a montážní celky
B    –    počet řad valivých těles nebo ložisek v montážních celcích
CD     –    rozměrová skupina – dva číselné znaky
EF – pořadové číslo v rozměrové skupině – dva číselné znaky
G    –    odlišnost provedení – jeden číselný znak, nebo kombinace číselného znaku a písmena

7.7 Ložiska NEW FORCE

Z důvodu uspokojování potřeb technicky vyspělých zákazníků je v ZKL věnována patřičná pozornost technickému rozvoji výrobků a investicím do nových technologií. Výsledkem jedné ze stěžejních inovací poslední doby je zahájení postupného náběhu výroby ložisek ZKL ve vyšším kvalitativním standardu s označením NEW FORCE.

Ložiska NEW FORCE představují novou generaci ložisek ZKL. Nasazení ložisek přináší uživatelům vyšší trvanlivost ložisek, vyšší bezpečnost provozu, prodloužení servisních intervalů a tím i podstatné snížení provozních nákladů. Ložiska NEW FORCE jsou určena pro nejnáročnější uložení převodovek, kolejových vozidel, lisů, válcovacích stolic, papírenských strojů, čerpadel, obráběcích strojů, energetických zařízení, polygrafických strojů, atd.
Jako první ucelená řada ložisek nové generace byla uvedena na trh radiální soudečková ložiska, dvouřadá kuličková ložiska naklápěcí, dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a axiální kuličková ložiska. Další etapou zavádění ložisek tohoto standardu byl výrobní sortiment ložisek s vnějším průměrem větším než 400 mm.

Dosažené parametry ložisek NEW FORCE jsou výsledkem vývoje ZKL v oblastech:
Materiál součástí valivých ložisek
Technologie rozválcování ložiskových kroužků
Optimalizace vnitřní konstrukce
Povrchové úpravy ložiskových součástí

Vlivem získaných výsledků nabízí ZKL svým zákazníkům valivá ložiska NEW FORCE s vysokými užitnými vlastnostmi:
vysoká dynamická únosnost
nízké tření
spolehlivost v nejnáročnějších provozních podmínkách

Vysoká trvanlivost ložisek

Zvýšení dynamické únosnosti o 8 % až 25 % přináší zvýšení trvanlivosti ložisek o 30 % až 110 % ve srovnání s dosavadním provedením.

 

Obr. 7.13

Zvýšení dynamické únosnosti umožňuje zákazníkům navrhovat konstrukci s menšími rozměry pro přenos stejného zatížení. Tím ZKL přináší zákazníkům možnost snižování celkové ceny zařízení i dosahování energetické úspory při provozu.

Použití kvalitního ložiskového materiálu

Oceli pro výrobu ložisek splňují parametry mezinárodních standardů daných normou ISO 683- 17. Pro výrobu ložiskových kroužků a valivých těles je používán vysoce kvalitní materiál z vybraných hutí. Dlouholetá spolupráce s dodavateli zaručuje neustálý proces zlepšování parametrů vstupního materiálu.

Rozhodující jakostní parametry oceli a jejího zpracování ovlivňují užitné vlastnosti ložiska, tzn. odolnost proti únavovému poškození, otěruvzdornost a rozměrovou stálost. Jsou to:
 • chemické složení a tepelné zpracování
  volba druhu ložiskové oceli a optimalizace podmínek tepelného zpracování je prováděna v závislosti na rozměru součásti. Technologie tepelného zpracování ložisek NEW FORCE zaručuje stabilní hodnoty tvrdosti ložiskových součástí v celém průřezu. Součásti soudečkových ložisek jsou tepelně zpracovány na optimální strukturu materiálu a tvrdost pro použití ložisek za provozních teplot do 200 °C. Výsledná struktura materiálu zaručuje rozměrovou stálost ložiskových součástí po celou dobu jejich životnosti.
 • obsah nekovových vměstků – mikročistota
  snížení obsahu nekovových vměstků je rozhodující jakostní parametr ve vývoji metalurgie ložiskové oceli. ZKL používá pro výrobu ložisek NEW FORCE ložiskovou ocel s minimálním obsahem kyslíku.
 • druh polotovaru
  kvalitu ložiska i ekonomiku výroby ovlivňuje i volba druhu polotovaru. Stupeň protváření a příznivý úhel styku tvářecích vláken k oběžné dráze jsou parametry, které pozitivně zvyšují odolnost ložisek NEW FORCE proti únavovému poškození.

Technologie rozválcování ložiskových kroužků

Základní výzkum prokázal vliv směru vláken materiálu vzhledem ke kontaktní ploše na trvanlivost ložiska. Nejvýhodnější je takové uspořádání vláken, kdy jejich směr je rovnoběžný s kontaktní plochou. Se zvětšujícím se úhlem směru vláken ke kontaktní ploše se trvanlivost snižuje. Technologie rozválcování za studena nebo poloohřevu přinesla ložiskům NEW FORCE optimální strukturu materiálu pro dosahování vyšší trvanlivosti ložisek.
 

Obr. 7.15
 

Optimalizovaná konstrukce a vnitřní geometrie

Moderní konstrukční a výpočtové programy spolu s novými technologiemi výroby ložisek umožnily optimalizaci vnitřní konstrukce ložisek a zvýšení přesnosti funkčních ploch. Tím se u ložisek v provedení NEW FORCE dosáhlo ve srovnání s ložisky ve standardním provedení 
zvýšení jakosti funkčních ploch a zlepšení průběhu zbytkových napětí v průřezu ložiskových součástí. To přináší sníženou hlučnost a vyšší přesnost chodu ložisek a prodlouženou trvanlivost ložisek.

Speciální povrchová úprava

V rámci inovačních programů bylo zavedeno do výroby nové konstrukční provedení plechových klecí pro radiální i axiální soudečková ložiska. Klece jsou vyráběny z ocelového plechu s povrchovou úpravou pro zlepšení kluzných vlastností a snížení opotřebení klecí. Konstrukční provedení klecí umožňuje dosažení zlepšeného mazání a prodloužení životnosti ložisek. Povrchové úpravy součástí ložisek představují osvědčený způsob zlepšení vlastností ložisek pro určitá uložení. Přínos povrchových vrstev je v lepším udržení maziva ve valivém kontaktu, ve snížení tření, zvýšení odolnosti proti opotřebení a korozi. Vhodnost povrchové úpravy pro zvláštní provozní podmínky doporučujeme konzultovat s technicko-konzultačními službami ZKL.

Ložiska NEW FORCE +

Ložiska ZKL s označením NEW FORCE + představují zcela novou generaci ložisek ZKL, která je charakterizovaná inovovanou modifikací geometrie vnitřní konstrukce ložisek vzhledem k optimálnímu průběhu napětí v oblasti valivého kontaktu. Tato inovace ložisek ZKL je spojena s dalším zvyšováním přesnosti v porovnání se standardně vyráběným sortimentem ložisek, včetně ložisek NEW FORCE.
Optimalizace tvaru valivých ploch přináší zvýšení dynamické únosností ložisek a tím i výrazné prodloužení trvanlivosti ložisek. Vývoj nové generace ložisek NEW FORCE + je spojen se zavedením nových výpočetních metod do konstrukce ložiska na bázi MKP a modernizací výroby zaváděním nových numericky řízených strojů, které umožňují dosahovat výsledných tvarů funkčních ploch s upravenou (modifikovanou) geometrií.
Vzhledem k tomu, že celý proces optimalizace konstrukce i výroby upravených součástí je pro každou aplikaci ložisek jedinečný, není nová generace ložisek NEW FORCE + určena pro zavedení do standardního výrobního programu ZKL. Ložiska budou vyráběna zakázkově pro náročná uložení u vybraných OEM zákazníků.

7.8 Technická podpora

ZKL působí jako výrobce a dodavatel ložisek již od roku 1947. Od svého začátku spolupracuje se svými zákazníky po celém světě. To umožňuje neustálé rozšiřování výrobního sortimentu valivých ložisek ZKL nabízených v maximální kvalitě za přijatelnou cenu. Zkušenosti z provozu ložisek získávané ve spolupráci se zákazníky a neustálé vzdělávání svých zaměstnanců umožňuje neustálý rozvoj technické odpory zákazníkům ZKL a rozšiřování služeb uživatelům ložisek ZKL.

Ověření návrhu

Konstrukce ložisek ZKL a jejich základní parametry jsou navrženy podle vlastních ověřených metodik ZKL, které respektují mezinárodní normy ISO. Při navrhování nových ložisek jsou využívány nejmodernější konstrukční a výpočtové CAD systémy. Návrhy nových ložisek jsou optimalizovány a pevnostně kontrolovány pomocí numerických výpočtů na bázi MKP. Při tvorbě návrhu jsou využívány získané informace z dosažených výsledků zkoušek a zkušeností z výroby a provozu ložisek ZKL.

Ověřování kvalitativních parametrů ložisek ZKL

Parametry valivých ložisek ZKL jsou ověřovány zkouškami v rámci vývoje i periodickým hodnocením kvality v průběhu sériové výroby. Zkoušky jsou prováděny podle vlastních metodik na zkušebních stanicích zkušebny ložisek. Výsledky zkoušek ložisek a vstupního materiálu jsou analyzovány a slouží jako základ pro nové konstrukční, technologické a investiční řešení.

Technická podpora uživatelům ložisek ZKL

Pro řešení potřeb zákazníků jsou plně k dispozici pracovníci technicko-konzultačních služeb ZKL. Odborní pracovníci jsou připraveni operativně řešit požadavky a otázky uživatelů ložisek ZKL z oblasti volby ložisek, návrhu valivého uložení i montážních postupů. Technická podpora ZKL poskytuje uživatelům informace z oboru valivých ložisek, příslušenství a tribologie. Na žádost uživatele poskytuje také odborný dozor při montáži a demontáži ložisek přímo u zákazníka a provádí odborná školení pracovníků uživatele. Spolupracuje s výrobci na vývoji valivého uložení. Vypracovává odborné posudky na havarovaná ložiska. Stanovuje příčiny havárie a navrhuje opatření k jejich zamezení.