EN logo ZKL Group

The history is cornerstone of the
present time as well as challenge to the future.

new force

Environmentální politika společnosti

Krajina

Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou.

Zavést a pravidelně prověřovat systém ekologicky orientovaného řízení včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v enviromentální politice.

Usilovat o odstranění nebo maximální eliminaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu.

Snižovat energetickou náročnost restrukturalizací a modernizací výroby, zajištěním kvalitního technického servisu výrobního a pomocného zařízení včetně jeho maximálního využití s ohledem na trvalé vyhodnocování spotřeby energií.

Na základě objektivního ověřování (tj. kontroly, měření a monitorování) ekologických vlivů vypracovávat pravidelně „ekologický profil společnosti“ s cílem porovnat zjištěné skutečnosti se závazky vyplývajícími z enviromentální politiky a tím se zapojit do procesu trvalého zlepšování.

Permanentním a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a omezení odpadů, zajistit minimalizaci v čerpání přírodních zdrojů a surovin.

Plnit princip trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění enviromentálních zařízení. Přitom bude vycházeno z odborných posudků možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.

Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí.

Vést otevřený dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim informace k pochopení přijatých cílů a výsledků realizace enviromentálních programů.

Spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a regionální enviromentální politika.

Nad rámec požadavků legislativy životního prostředí stanovit a permanentně vyhodnocovat plnění enviromentální politiky, cílů a programů.

 

ZKL

ZKL is the biggest manufacturer of large-scale spherical-roller, special and split bearings in Central Europe.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.