CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Služby - zkoušení ložisek

Zkušebna koncernu ZKL úzce spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně při vývoji speciálních zkušebních metod a zařízení. Svými výsledky umožňuje trvalý kvalitativní růst výrobků se značkou ZKL a zaručuje, že zákazníkům jsou nabízeny výrobky s vyrovnanou kvalitou odpovídající katalogovým údajům.

Ze základních vlastností ložisek jsou ověřovány:

Základní dynamická únosnost

Základní dynamická únosnost je jedním z hlavních technických parametrů valivých ložisek. Je vyjádřením ekvivalentního dynamického zatížení ložisek, při kterém je trvanlivost ložiska 1 000 000 otáček. Běžně je tento parametr stanovován mezinárodně uznávaným výpočtem, který je normalizován v rámci ISO 281.

Při zkoušce je ověřována skutečná trvanlivost při konstrantních otáčkách a zatížení a zpětně je stanovována základní dynamická únosnost.

Zkoušky mezní frekvence otáčení

Druhým významným parametrem ložisek jsou mezní otáčky (mezní frekvence otáčení). Tento parametr je ověřován na speciálních zkušebních stanicích. Při zkoušce se ověřují maximální otáčky při kterých ložisko pracuje bezporuchově za vyrovnané tepelné bilance.

Speciální zkoušky

Pro zvláštní podmínky jsou prováděny následující speciální zkoušky:

  • zkrácené zkoušky dynamické únosnosti
  • zkoušky těsnosti krytovaných a zatěsněných ložisek
  • ověřování vhodnosti plastických maziv a olejů
  • porovnávání únavové odolnosti kovových a nekovových materiálů

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.