CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Diagnostika

Vzdálená diagnostika ložisek a strojů

Vzdálená diagnostika ZKL je určena pro nepřetržitý monitoring klíčových strojů, pro zajištění bezpečnosti, spoleh¬livosti a způsobilého provozu výrobních zařízení. Tato služba najde největší uplatnění v podnicích bez diagnostického pracoviště, či s omezeným počtem kvalifikovaných pracovníků. Dále v nepřetržitých provozech, kde minimalizuje ekonomické ztráty způsobené neplánovanými odstávkami, v přesné výrobě, kde je třeba dbát na bezporuchovost strojů a zajistit vysokou kvalitu produktů a u OEM zákazníků, kteří chtějí poskytovat služby s vyšší přidanou hodnotou.

V průmyslu je dnes velmi rozšířeno využívání externích partnerů pro zajištění pochůzkové diagnostiky, která ale v porovnání s online diagnostikou nemůže poskytnout komfort a bezpečnost nepřetržitého sledování. Osazení klí¬čových strojů on-line diagnostickými systémy s sebou nese značné finanční náklady, proto ZKL nabízí progresivní řešení, které umožní zajistit maximální užitek z on-line diagnostiky strojů bez nutnosti vynaložení vysokých nákladů. Zákazník ZKL se tak díky poskytované diagnostické službě může naplno věnovat činnosti svého podnikání. Vzdálená diagnostika ZKL vede ke snížení nákladů na nepřetržitý monitoring strojů, oproti konvenčnímu pořízení diagnostiky, odpadají náklady na pořízení technologií, školení personálu a údržbu systému.

Typické aplikace

  • ložiska válců výrobních linek napříč průmyslovými odvětvími např. papírenství a hutnictví
  • těžební zařízení jako jsou důlní výtahy a rypadla
  • ventilátory
  • převodovky
  • čerpadla
  • drtiče
  • lisy
  • výrobní stroje

Klíčové stroje jsou osazeny snímači, které sledují potřebné parametry, jako jsou teplota, vibrace, otáčky a případně další veličiny. Snímače jsou svedeny do diagnostické jednotky CMPM, která provádí snímání dat a zabezpečovací funkci.

Z diagnostické jednotky jsou pomocí internetové sítě zasílána data, která jsou bezpečně spravována a zálohována v datovém centru ZKL. Odborníci ZKL analyzují data pomocí softwaru DARAW, který společně s celým diagnostic¬kým systémem ZKL využívá unikátní technické řešení. Toto řešení umožňuje maximální variabilitu při analýze dat. Po analýze je zákazníkovi poskytnut report popisující stav a jsou doporučena konkrétní opatření, která mohou být konzultována s pověřenými pracovníky.

Vzdálená diagnostika ZKL je určena výrobcům strojních zařízení i jejich konečným uživatelům.

Princip vzdálené diagnostiky strojů

Princip vzdálené diagnostiky strojů

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.