CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Rozvoj zaměstnanců koncernu ZKL

Společnost ZKL má zpracovanou strategii rozvoje zaměstnanců pro celý koncern ZKL společně. Tato strategie je pak rozpracována pro jednotlivé společnosti v rámci koncernu formou krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategií a plánů, přičemž činnost společnosti a jednotlivých složek koncernu je řízena v souladu s vizí a politikou jakosti společnosti. Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je plánován v přímé vazbě na strategické cíle společnosti. Nástrojem na provázání systému vzdělávání na strategické cíle je systém periodického hodnocení zaměstnanců realizovaný formou hodnotících rozhovorů, který podporuje zainteresovanost a motivaci zaměstnanců na dosažení individuálních výsledků i týmových cílů, které korespondují se strategickými cíli společnosti. Současně jsou realizovány 1x ročně průzkumy vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Výsledky jsou po vyhodnocení zapracovány do plánu vzdělávání Školicího střediska ZKL. Pro stanovení schopností a dovedností, které jsou potřebné pro efektivní vedení, řízení a rozvoj zaměstnanců byl revidován systém popisu funkčních míst, a to ve vazbě na vytvoření Kompetenčního modelu ZKL. V současné době probíhá zapracování Kompetenčního modelu do popisu funkčních míst tak, aby byly lépe provázány požadavky na jednotlivé profese a pracovní pozice se strategickými cíli a požadavky společnosti. Zaměstnanci jsou tak zapojováni do průběžného a pravidelného systému vzdělávání, který je realizován Školicím střediskem koncernu ZKL.

Projekt „Vzdělávání ve Školicím středisku ZKL“

 

Na podzim loňského roku získala společnost ZKL, a.s. dotaci na realizaci komplexního vzdělávacího programu. Tento program je realizován v rámci projektu „Vzdělávání ve školicím středisku ZKL“, číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00882 a je financován ze strukturálních fondů EU, a to konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je administrován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Do projektu jsou kromě ZKL, a.s. zapojeny na principu partnerství další společnosti – ZKL Brno, a.s., ZKL Bearings CZ, a.s. a společnost ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společností koncernu ZKL zapojených do projektu. Doba trvání projektu je 24 měsíců s tím, že bude ukončen k datu 31. 8. 2012.

Klíčovými aktivitami jsou:

tvorba vzdělávacích programů pro vzdělávání ve školicím středisku

realizace vzdělávání v oblasti Odborného technického vzdělávání a v ostatních odborných a manažerských dovednostech

inovace rozvoje lidských zdrojů v ZKL.

Plánujeme využít všech znalostí a zkušeností získaných při realizaci předešlých projektů. Záměrem je mimo jiné zainteresovat zaměstnance na přípravě, tvorbě a realizaci vlastních vzdělávacích programů a v rámci těchto aktivit také využít bohatých zkušeností dlouholetých zkušených zaměstnanců. Část vzdělávacích programů tak bude realizována prostřednictvím interních školitelů z řad zaměstnanců.  

V rámci projektu vzniknou a budou realizovány vzdělávací programy pro:

odborného vzdělávání v oborech - metrologie, technologie včetně technologických systémů, nauky o materiálu a obsluhy CNC, valivá ložiska

manažerského vzdělávání a soft skills – pro manažery, pro talenty - nadané a perspektivní zaměstnance, pro mladší zaměstnance na startu kariéry a program pro vzdělávání interních lektorů

ostatní odborné vzdělávání - jazykové kurzy, PC kurzy včetně konstrukčního SW, účetnictví a daně, vzdělávací program Optimalizace procesů – zavádění metod štíhlé výroby s využitím forem vzdělávání zaměstnanců přímo na pracovišti, vzdělávací program Marketing pro obchodníky a pracovníky marketingu, tvorba strategie s využitím metody BSC.

Finanční částky vynakládané na vzdělávání

 

Koncern ZKL v roce 2008 vzhledem k porovnání v jednotlivých letech zvýšil finanční prostředky investované do zaměstnanců v rámci vzdělávání v souvislosti s realizací projektu Školicího střediska koncernu ZKL, který v roce 2008 zahájil svůj první rok činnosti. V důsledku realizace tohoto projektu došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu investic do vzdělávání v rámci koncernu ZKL. Největší nárůst se projevil v oblasti odborného vzdělávání, a to v oblasti technologie a praktické obsluhy výrobních strojů. Dalším výrazným posílením byly investice do vzdělávání managementu na různých úrovních řízení. Ve srovnání s rokem 2007 bylo investováno 2,5x více finančních prostředků do této oblasti. Zde se projevil kladný vliv procesu zavádění standardu IIP, kdy byla realizována řada vzdělávacích aktivit vyplývajících z naplňování Akčního plánu implementace standardu IIP.

Náklady na vzdělávání koncern ZKL v letech 2005 - 2008 dle druhů vzdělávacích aktivit

V roce 2008 bylo v prostorách Školicího střediska koncernu ZKL proškoleno celkem 964 zaměstnanců dceřiných společností v rámci krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programů a Školicí středisko bylo využito 471 dnů v roce. Míra využití školicího střediska v roce 2008 celkem činila 186%, kdy celkový počet dnů, ve kterých bylo ŠS využito pro vzdělávání a školení, činil 471 dnů. Průměrná míra využití jednotlivých učeben Školicího střediska v roce 2008 činila 46,55%. Míra využití školicích pomůcek činila v roce 2008 celkem 95,2%, kdy celkový počet dnů, ve kterých byly školicí pomůcky využity pro vzdělávání, činil 192 dnů.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.