CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Environmentální politika společnosti

Krajina

Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou.

Zavést a pravidelně prověřovat systém ekologicky orientovaného řízení včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v enviromentální politice.

Usilovat o odstranění nebo maximální eliminaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu.

Snižovat energetickou náročnost restrukturalizací a modernizací výroby, zajištěním kvalitního technického servisu výrobního a pomocného zařízení včetně jeho maximálního využití s ohledem na trvalé vyhodnocování spotřeby energií.

Na základě objektivního ověřování (tj. kontroly, měření a monitorování) ekologických vlivů vypracovávat pravidelně „ekologický profil společnosti“ s cílem porovnat zjištěné skutečnosti se závazky vyplývajícími z enviromentální politiky a tím se zapojit do procesu trvalého zlepšování.

Permanentním a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a omezení odpadů, zajistit minimalizaci v čerpání přírodních zdrojů a surovin.

Plnit princip trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění enviromentálních zařízení. Přitom bude vycházeno z odborných posudků možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.

Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí.

Vést otevřený dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim informace k pochopení přijatých cílů a výsledků realizace enviromentálních programů.

Spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a regionální enviromentální politika.

Nad rámec požadavků legislativy životního prostředí stanovit a permanentně vyhodnocovat plnění enviromentální politiky, cílů a programů.

 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.